Anketa o Radnoj Snazi (ARS) na Kosovu, K1 2018

  • 18/06/2018

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje rezultate Ankete o Radnoj Snazi (ARS) za prvi kvartal (K1) 2018. godine.

Anketa je obuhvatila 589 popisnih krugova u celoj teritoriji zemlje, gde su anketirani 3 531 domaćinstva, koja su izabrana metodom slučajnog uzorkovanja iz okvira Popisa Stanovništva, Domaćinstava i Stanova 2011.godine. Odabrana domaćinstava za anketiranje, osim glavne ankete su ponovo anketirana tri puta , prema referentnom periodu.

Ova publikacija sadrži detaljne podatke o zaposlenosti i nezaposlenosti prema starosti, polovima, radnom statusu, ekonomskim aktivnostima, zanimanju i druga slična pitanja u vezi tržište rada.

Prema dobijenim rezultatima iz  ove publikacije dve trećine stanovništva na Kosovu su  radno sposobno. U radno sposobno stanovništvo su uključeni lica starosti 15-64 godina.

U okviru radno sposobnog stanovništva, stopa učešća u radnoj snazi je 39.2%.

Stopa zaposlenosti u Anketi o Radnoj Snazi (ARS) za prvi kvartal (K1) 2018.godinu  je 28.8%.

Zaposlenost je veći kod muškaraca (45.5%); dok  zaposlenost kod žena je 11.8%.

Žene su zaposlene uglavnom u sektorima obrazovanja, trgovine i zdravstvene zaštite, sa 51.2% od njih. Dok muškarci uglavnom su zaposleni u sektorima trgovine, građevinarstva i proizvodnje   sa  42.4%.

Ekonomski sektori sa najvećom stopom zaposlenosti, i dalje su: Trgovina sa 17.2%; Građevinarstvo sa 11.7%; Obrazovanje sa 11.5% i Proizvodnja sa 10.1%. Dok ostali sektori učestvuju sa manjom stopom zaposlenosti.

Što se tiče zaposlenima sa radnim ugovorom, 18.9% zaposlenih imaju stalni radni ugovor u njihov glavni posao, dok 81.1% imaju privremenih radnih ugovora.

Prema rezultatima ARS-a u K1 2018.godine, stopa nezaposlenosti iznosila je 26.5%.

Nezaposlenost je izraženija kod žena 28.7%, u odnosu na muškarce, kod kojih  je 25.9%. Izraženija stopa nezaposlenosti je kod starosnih grupa 15-24 godina sa procentom od 54.0%.

Prema rezultatima ARS-a u K1 2018. godine stopa neaktivne radne snage je prilično visoka, 60.8%, sa posebnim naglaskom kod žena sa 83.4%, u odnosu na muškarce, 38.6%.

Metodologija i standardi koji su primenjeni od strane ASK-a za sprovođenje ARS-a, za K1 2018.godine  su usklađena sa  preporukama Eurostata.

Za više informacija o publikaciji "Anketa o Radnoj Snazi (ARS) na Kosovu,  K1 2018.godine” posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistiku-kosova/socijalne/trziste-rada

Nema pdf na srpski jezik