Anketa o Radnoj Snazi (ARS) na Kosovu, 2020

  • 09/07/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje rezultate Ankete o Radnoj Snazi (ARS) za 2020. godinu.

Prema dobijenim rezultatima iz  ove publikacije dve trećine (2/3) stanovništva na Kosovu su  radno sposobno. U radno sposobno stanovništvo su uključeni lica starosti 15-64 godina.

U okviru radno sposobnog stanovništva, stopa učešća u radnoj snazi je 38.3%.

Stopa zaposlenosti u Anketi o Radnoj Snazi (ARS) za 2020.godinu  je 28.4%.

Zaposlenost je veći kod muškaraca 42.8%, dok  zaposlenost kod žena je 14.1%.

Žene su zaposlene uglavnom u sektorima obrazovanja, trgovine i zdravstvene zaštite, sa 52.7% od njih, dok muškarci uglavnom su zaposleni u sektorima trgovine, građevinarstva i proizvodnje  sa 44.1%.

Ekonomski sektori sa najvećom stopom zaposlenosti, i dalje su: Trgovina sa 17.0%; Proizvodnja sa 11.8%, Građevinarstvo sa 11.1%  i Obrazovanje sa 10.1%.  Dok ostali sektori učestvuju sa manjom stopom zaposlenosti.

Što se tiče zaposlenima sa radnim ugovorom, 42.3% zaposlenih imaju stalni radni ugovor u njihov glavni posao, dok 57.7% imaju privremenih radnih ugovora.

Prema rezultatima ARS-a, u 2020.godini stopa nezaposlenosti iznosila je 25.9%.

Nezaposlenost je izraženija kod žena 32.3%, u odnosu na muškarce, kod kojih  je 23.5%. Najizraženija stopa nezaposlenosti je kod starosnih grupa 15-24 godina sa procentom od 49.1%.

Prema rezultatima ARS-a, u 2020. godini stopa neaktivne radne snage je prilično visoka, 61.7%, sa posebnim naglaskom kod žena sa 79.2%, dok kod  muškarca je  44.0%.

Metodologija i standardi koji su primenjeni od strane ASK-a za sprovođenje ARS-a, za 2020.godinu  su  usklađena sa  preporukama Eurostata.

Za više informacija o “Anketi o Radnoj Snazi na Kosovu, 2020” posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/socijalne/tržište-rada