Anketa o Radnoj Snazi (ARS) na Kosovu, 2019

  • 02/04/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje rezultate Ankete o Radnoj Snazi (ARS) za 2019. godinu.

 Anketa je obuhvatila 998 popisnih krugova u celoj teritoriji zemlje, gde su anketirana 8 815 domaćinstva, koja su izabrana metodom nasumičnog odabira iz okvira Popisa Stanovništva, Domaćinstava i Stanova 2011.godine.

Ova publikacija sadrži detaljne podatke o zaposlenosti i nezaposlenosti prema starosti, polu, radnom statusu, ekonomskim aktivnostima, zanimanju i druga slična pitanja u vezi tržište rada.

Prema dobijenim rezultatima iz  ove publikacije dve trećine (2/3) stanovništva na Kosovu su  radno sposobno. U radno sposobno stanovništvo su uključeni lica starosti 15-64 godina.

U okviru radno sposobnog stanovništva, stopa učešća u radnoj snazi je 40.5%.

Stopa zaposlenosti u Anketi o Radnoj Snazi (ARS) za 2019.godinu  je 30.1%.

Zaposlenost je veći kod muškaraca 46.2%, dok  zaposlenost kod žena je 13.9%.

Žene su zaposlene uglavnom u sektorima obrazovanja, trgovine i zdravstvene zaštite, sa 53.0% od njih. Dok muškarci uglavnom su zaposleni u sektorima trgovine, građevinarstva i proizvodnje  sa 46.3%.

Ekonomski sektori sa najvećom stopom zaposlenosti, i dalje su: Trgovina sa 17.0%; Građevinarstvo sa 12.6%, Proizvodnja sa 11.9% i Obrazovanje sa 10.0%.  Dok ostali sektori učestvuju sa manjom stopom zaposlenosti.

Što se tiče zaposlenima sa radnim ugovorom, 45.3% zaposlenih imaju stalni radni ugovor u njihov glavni posao, dok 54.7% imaju privremenih radnih ugovora.

Prema rezultatima ARS-a, u 2019.godini stopa nezaposlenosti iznosila je 25.7%.

Nezaposlenost je izraženija kod žena 34.4%, u odnosu na muškarce, kod kojih  je 22.6%. Najizraženija stopa nezaposlenosti je kod starosnih grupa 15-24 godina sa procentom od 49.4%.

Prema rezultatima ARS-a, u 2019. godini stopa neaktivne radne snage je prilično visoka, 59.5%, sa posebnim naglaskom kod žena sa 78.9%, u odnosu na muškarce, 40.3%.

Metodologija i standardi koji su primenjeni od strane ASK-a za sprovođenje ARS-a, za 2019.godinu  su  usklađena sa  preporukama Eurostata.