Anketa o Radnoj Snazi (ARS), K2 2021

  • 02/08/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) objavljuje rezultate Ankete o Radnoj Snazi (ARS) za drugi kvartal (K2) 2021. godine

Prema rezultatima ankete, dve trećine stanovništva na Kosovu su  radno sposobno. U radno sposobno stanovništvo su uključeni lica starosti 15-64 godina. U okviru radno sposobnog stanovništva, stopa učešća u radnoj snazi je 37.7%. 

Stopa zaposlenosti u Anketi o Radnoj Snazi (ARS) za K2 2021.godinu bila je 30.0%.

Zaposlenost je veći kod muškaraca 44.0%, dok  zaposlenost kod žena bio je 16.0%.

Žene su zaposlene uglavnom u sektorima obrazovanja, trgovine i zdravstvene zaštite, sa 53.7% od njih, dok muškarci uglavnom su zaposleni u sektorima: trgovine, građevinarstva i proizvodnje   sa  43.6%.

Ekonomski sektori sa najvećom stopom zaposlenosti, i dalje su: Trgovina sa 18.1%; Građevinarstvo sa 11.4%;Obrazovanje sa 11.3% i Proizvodnja sa 9.6%; Dok ostali sektori učestvuju sa manjom stopom zaposlenosti.

Što se tiče zaposlenima sa radnim ugovorom, 40.8% zaposlenih imaju stalni radni ugovor u njihov glavni posao, dok 59.2% imaju privremenih radnih ugovora.

Prema rezultatima ARS-a, u K2 2021.godine, stopa nezaposlenosti iznosila je 20.5%.

Nezaposlenost je izraženija kod žena 22.1%, u odnosu na muškarce, kod kojih bila je 19.9%. Najizraženija stopa nezaposlenosti je kod starosnih grupa 15-24 godina sa procentom od 38.9%.

Prema rezultatima ARS-a, u K2 2021. godine stopa neaktivne radne snage je prilično visoka, 62.3%, sa posebnim naglaskom kod žena sa 79.4%, u poređenju sa stopom kod muškaraca od 45.1%.

Metodologija i standardi koji su primenjeni od strane ASK-a za sprovođenje ARS-a, za K2 2021.godine  su  usklađena sa  preporukama Eurostata.