Anketa o Obrađenom Otpadu, 2021

  • 20/10/2022

Agencija za Statistiku Kosova(ASK) objavila je rezultate Ankete o Obrađenom Otpadu (AOO) za 2021.godinu

AOO ima za cilj prikupljanje statističkih podataka od preduzeća koja se bave upravljanjem obrađenog otpada (regionalne deponije, bolnička postrojenja za obradu otpada, postrojenja za sterilizaciju i industrijski otpad), pružanje pouzdanih statističkih podataka i stvaranje vremenskih serija za obrađeni otpad.                                                                

Rezultati prikazani u ovoj publikaciji pružaju važan statistički izvor o sadašnjem  stanju u ovom sektoru.

Rezultati AOO-a 2021.godine pokazuju da količina recikliranog otpada bila je  21 307 tona/godišnje, količina steriliziranog otpada (bolničkog otpada) bila je 960 tona/godišnje. a ukupna količina obrađenog i odloženog otpada za 2021. godinu iznosila je 506 044 tona/god.

Količina obrađenog  otpada, prema vrsti otpada i vrsti obrade, izražena u procentima za 2021. godinu bila je kao u nastavku: metali (14%); plastični otpad (31%); bolnički otpad (4%) i otpadni papira i kartona (51%).

Dok, količina odloženog otpada na regionalnim sanitarnim deponijama  u 2021. godini iznosila je 483 777 tona/godišnje. U poređenju sa podacima iz 2020. godine, u 2021. godini zabeleženo je povećanje od 8.6%. Dok, ako se uporede po regionima, najveća količina odloženog otpada bila je na sanitarnoj deponiji u regionu Prištine (Miraš), 167 371 t ili 35%.

Nema pdf na srpski jezik