Anketa o Komunalnom Otpadu (AKO), 2018

  • 22/11/2019

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila rezultate Ankete o Komunalnom Otpadu (AKO) za 2018.godinu.

Rezultati AKO 2018,godine pokazuju da je količina komunalnog otpada koju su sakupile regionalne kompanije za upravljanje otpada i drugi privatni ekonomski operateri za upravljanje komunalnim otpadom na Kosovu u 2018. godini je bila 407 hiljada tona.

Podaci 2018.godine pokazuju da je prosečna količina sakupjenog komunalnog otpada na Kosovu je bila 227 kg/godišnje, po stanovniku.

U Prištini i njenom  regionu  količina sakupljenog komunalnog otpada je bila 0.61 kg/dnevno po stanovniku.

Dok, u ostalim regionima Kosova, količina sakupjenog komunlanog otpada  je bila 0.62 kg/dnevno po stanovniku.

Na Kosovu, prosečna količina sakupljenog komunlanog otpada  je bila 0.62 kg/dnevno po stanovniku.

Iz podataka o sakupljenom komunalnom otpadu prema regionima za 2018. godinu, vidi se da je najveća količina sakupljenog otpada bila u Prištini, 110 hiljada tona godišnje ili 223 kg po glavi stanovnika godišnje; zatim u regionu Prizrena sa 74 hiljade tona/godišnje ili 213 kg po glavi stanovnika godišnje. Dok je najmanja količina sakupljenog otpada bila u regionu Đakovice sa 30 hiljada tona/ godišnje ili 147 kg po glavi stanovnika godišnje.

Ukupna količina sakupljenog otpada u 2018.godini je bila niža 1% u odnosu na 2017.godinu.

U 2018. godini stopa pokrivenosti domaćinstava (iz sistema skupljanja komunalnog otpada) iznosila je 76%.

Doj, ukupna količina odloženog otpada u 2018.godini u regionalnim deponijama je bila 426 hiljada tona.

Za više informacija o Anketi o Komunalnom Otpadu (AKO) 2018, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/otpad

 

Nema pdf na srpski jezik