Anketa o Komunalnom Otpadu (AKO), 2016

  • 10/11/2017

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila rezultate Ankete o Komunalnom Otpadu (AKO) za 2016.godinu.

Rezultati AKO-a 2016.godine, pokazuju da je količina sakupljenog komunalnog otpada na Kosovu u 2016. godini, je bila 395 291 tona.

Podaci 2016.godine pokazuju da je prosečna količina sakupjenog komunalnog otpada na Kosovu je bila 223 kg,  godišnje, po stanovniku.

Dok, prosečna količina sakupljenog komunalnog otpada po stanovniku, dnevno  je bila 0.61 kg (otpad/stanovnika/dnevno).

U Prištini i njegovom  regionu  količina sakupljenog komunalnog otpada je bila 0.60 kg dnevno po stanovniku.

U ostalim regionima Kosova, količina generisanog komunlanog otpada  je bila 0.61 kg, dnevno po stanovniku.

Ukupna količina odloženog otpada u 2016.godini u regionalnim deponijama je bila 395 251 tona.

U 2016. godini sistemom za sakupljanje komunalnog otpada pokriveno je 71% domaćinstava.

Za više informacija o Anketi o Komunalnom Otpadu (AKO) 2016, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/otpad

Nema pdf na srpski jezik