Anketa Komunalnog Otpada (AKO), 2020

  • 19/11/2021

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila rezultate Ankete o Komunalnom Otpadu (AKO) za 2020.godinu.

Rezultati AKO 2020,godine pokazuju da je količina komunalnog otpada koju su sakupile regionalne kompanije za upravljanje otpada i drugi privatni ekonomski operateri za upravljanje komunalnim otpadom na Kosovu u 2020. godini je bila 456 hiljada tona.

Podaci 2020.godine pokazuju da je prosečna količina sakupjenog komunalnog otpada na Kosovu je bila 253 kg/godišnje, po stanovniku. Dok, prosečna količina sakupljenog otpada po glavi stanovnika dnevno iznosila je 0.69 kg.

U Prištini i njenom  regionu  količina dnevno sakupljenog komunalnog otpada je bila 0.78 kg/stanovnika/dnevno. Dok, u ostalim regionima Kosova, količina dnevno sakupjenog komunlanog otpada  je bila 0.66 kg/dnevno po stanovniku.

Iz podataka o sakupljenom komunalnom otpadu prema regionima za 2020. godinu, primećuje se da je najveća količina sakupljenog otpada bila u regionu Prištine, 142 hiljada tona godišnje ili 282 kg po glavi stanovnika godišnje. Dok je najmanja količina sakupljenog otpada bila u regionu Đakovice sa 38 hiljada tona/ godišnje ili 190 kg po glavi stanovnika godišnje.

Ukupna količina sakupljenog otpada u 2020.godini je bila viša za 1% u odnosu na 2019.godinu.

Ukupno, količina sakupljenog komunalnog otpada za 2020. godinu u Prištini i njenom regionu je bila veća za 2.2% u poređenju sa 2019. godinom.

Doj, ukupna količina sakupljenog  otpada u 2020.godini u drugim regionima je bila veća za 0.5% u poređenju sa 2019. godinom.

Za više informacija o Anketi o Komunalnom Otpadu (AKO) 2018, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencija-za-statistiku-kosova/poljoprivreda/otpad