Anketa Komunalnog Otpada, 2019

  • 20/11/2020

Priština sa okolinom sa najvećom količinom otpada po stanovniku

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila rezultate Ankete o Komunalnom Otpadu (AKO) za 2019.godinu.

Rezultati AKO 2019,godine pokazuju da je količina komunalnog otpada koju su sakupile regionalne kompanije za upravljanje otpada i drugi privatni ekonomski operateri za upravljanje komunalnim otpadom na Kosovu u 2019. godini je bila 452 hiljada tona.

Podaci 2019.godine pokazuju da je prosečna količina sakupjenog komunalnog otpada na Kosovu je bila 253 kg/godišnje, po stanovniku. Dok, prosečna količina sakupljenog otpada po glavi stanovnika dnevno iznosila je 0.69 kg.

U Prištini i njenom  regionu  količina dnevno sakupljenog komunalnog otpada je bila 0.77 kg/stanovnika/dnevno.

Dok, u ostalim regionima Kosova, količina dnevno sakupjenog komunlanog otpada  je bila 0.66 kg/dnevno po stanovniku.

Iz podataka o sakupljenom komunalnom otpadu prema regionima za 2019. godinu, vidi se da je najveća količina sakupljenog otpada bila u regionu Prištine, 139 hiljada tona godišnje ili 282 kg po glavi stanovnika godišnje; zatim u regionu Prizrena sa 78 hiljade tona/godišnje ili 225 kg po glavi stanovnika godišnje. Dok je najmanja količina sakupljenog otpada bila u regionu Đakovice sa 34 hiljada tona/ godišnje ili 172 kg po glavi stanovnika godišnje.

Ukupna količina sakupljenog otpada u 2019.godini je bila viša za 11% u odnosu na 2018.godinu.

U 2019. godini stopa pokrivenosti domaćinstava (iz sistema sakupljanja komunalnog otpada) iznosila je 76%.

Doj, ukupna količina odloženog otpada u 2019.godini u regionalnim deponijama je bila 446 hiljada tona ili  u odnosu na prošlu godinu bila je  veća za 5%.