Anketa Industrijskog Otpada (AIO), 2021

  • 20/12/2022

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila rezultate Ankete o Industrijkom Otpadu (AIO) za 2021 godinu.

Izveštajne jedinice obuhvaćene u ovoj anketi bile su preduzeća sa 10 ili više zaposlenih.

Anketa industrijskog otpada sprovedena je prema NACE Rev.2. Preduzeća su klasifikovane prema NACE Rev.2 u sledeće sektore aktivnosti: A- Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo; B- Rudarstvo, vađenje kamena; C - Proizvodnja; D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom; E - Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima i usluge revitalizacije zemljišta; F - Građevinarstvo i G-U-Sektori Usluga.

Rezultati AIO 2021, pokazuju da je: ukupna proizvedena količina industrijskog otpada u 2021.godini iznosila je 2 214 928 tona ili 3.6% više u poređenju sa 2020.godinom.

Podaci  2021.godine pokazuju da je najveća količina generisanog otpada, prema industrijskim sektorima, bila u: Sektoru D (Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom) sa 1.267 879 tona i Sektoru B ( Rudarstvo i vađenje kamena) sa 562 343 tona.

Ukupna količina recikliranog otpada iznosila je 2 212 927 tona, ili 3.5% više u poređenju sa 2020.godinom.

Nema pdf na srpski jezik