Anketa Industrijskog Otpada (AIO), 2015

  • 23/12/2016

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila rezultate Ankete Industrijskog Otpada (AIO) za 2015. godinu. Rezultati daju jedan uvid o industriji, odnosno o sektorima sledećih aktivnosti:

 B-Vađenje ruda i kamena; C- Proizvodnju; D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom; E - Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima i usluge revitalizacije zemlje; F- Građevinarstvo; G-U-Sektori Usluga.

Rezultati prikazani u ovom izdanju su važan statistički  izvor za  generisani i prerađeni  otpad od industrijskih sektora kao što su: B, C, D, E, F, G-U.

Izveštajne jedinice su  preduzeća sa 10 ili više radnika.

Rezultati ankete pokazuju da največa količina otpada je generisana iz sektora Vađenja rude i kamena 200 697 tone ili 83%.

Ukupno, količina generisanog opasnog otpada je bila 8 193 tone ili 3%. Dok, najmanja količina generisanog otpada u 2015. godini je bila u sektoru prerađivačke industrije, samo 15 tona.

Prerađivanje otpada prema vrsti industrije pokazuje da največa količina deponovanog otpada je bila iz proizvodnje prehrambenih proizvoda, pića,  proizvodnja duvana kao i iz građevinarstva.

Za više informacija o Anketi Industrijskog Otpada za 2015.godinu, posetite: http://ask.rks-gov.net/sr/agencia-za-statistike-kosova/poljoprivreda/otpad.