Anketa Industrijskog Otpada, 2019

  • 22/12/2020

Agencija za Statistiku Kosova (ASK) je objavila rezultate Ankete o Industrijkom Otpadu (AIO) za 2019.godinu.

Izveštajne jedinice obuhvaćene u ovoj anketi bile su preduzeća sa deset (10) ili više zaposlenih.

Ankete o Industrijkom Otpadu je sprovedena prema NACE Rev.2.

Preduzeća su klasifikovane prema NACE Rev.2 u sledeće sektore aktivnosti: A-Poljoprivreda, Šumarstvo i Ribarstvo;  B-Vađenje ruda i kamena; C- Proizvodnja;  D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom; E - Snabdevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpacima i usluge revitalizacije zemljišta; F- Građevinarstvo i G-U-Sektori Usluga.

Rezultati AIO 2019, pokazuju da ukupna količina generisanog industrijskog otpada iznosila je 2 096 118 tona, ili 18% manje nego prošle godine (2018); količina recikliranog otpada bila je 9 223 tona; količina spaljenog otpada iznosila je 299 tona; količina prerađenog otpada iznosila je 2 096 098 tona (ili 18% manje u odnosu na 2018. godinu).

Podaci AIO-a za 2019.godinu pokazuju da največa količina otpada koji je generisan u industrijskim sektorima bila je iz  sektora  D-Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom sa 1 312 043 tona.