Agencija za Statistiku Kosova održala je danas konsultativni sastanak sa opštinskim rukovodiocima i predstavnicima lokalnog nivoa u zemlji, u okviru organizacije za Popis stanovništva 2023 godine.

  • 07/12/2022

Dijalog sa predstavnicima lokalnog nivoa, gradonačelnicima i predstavnicima lokalnih institucija u Republici Kosovo, u vezi sa organizacijom i napretkom aktivnosti Popisa stanovništva na Kosovu je važan  deo međuinstitucionalne komunikacije i saradnje.

Na osnovu Zakona o Popisu Stanovništva, Domaćinstava i Stanova na Kosovu, uloga i odgovornosti opština na Kosovu određuju se u okviru Opštinske Popisne Komisije  (OPK, koja se formira u svakoj opštini. OPK predstavlja etničku strukturu stanovništva, uzimajući u obzir zakonske odredbe za predstavljanje nevećinskih zajednica.

OPK je odgovorna institucija zajedno sa ASK-om za organizaciju, obezbeđivanje ljudskih i tehnoloških resursa, obezbeđivanje prostora za obuku i druge aktivnosti pre datuma početka Popisa stanovništva u zemlji. Sprovođenje svih normativnih mera i blagovremeno delegiranje odgovornosti direktno utiču na kvalitet i tačnost svih operativnih aktivnosti nacionalnog projekta Popisa Stanovništva.

Na današnjem konsultativnom sastanku, Agencija za Statistiku Kosova, predstavnici opština na Kosovu, predstavnici Zajednice Opština, predstavnici Ministarstva za Administraciju Lokalne Samouprave, kao i predstavnici Populacionog Fonda Ujedinjenih Nacija - Kancelarije na Kosovu razgovarali su o značajnim pitanjima koja se odnose na organizaciju i nesmetano odvijanje procesa Popisa stanovništva u zemlji.

Gradonačelnici i predstavnici opština na sastanku su izrazili spremnost da obezbede ljudske i tehnološke kapacitete, u postizanju rezultata predstavljanja realnog demografskog stanja. To utiče na pravednu raspodelu budžeta, opštinsku administrativnu organizaciju i pružanju usluga građanima na osnovu postojećeg stanja i potreba.

Predstavnici Agencije za Statistiku Kosova prisutnima su predstavili metodologiju i pristupe implementacije Popisa 2023. Sa fokusom na pripreme za aktivnosti Opštinskih Popisnih Komisija (OPK).

Organizovanje ovog konsultativnog sastanka je omogućeno programom Tehničke Pomoći, finansiran od strane UNFPA-a, Populacioni Fond Ujedinjenih Nacija, Kancelarija na Kosovu.

Agencija za Statistiku Kosova, u okviru međuinstitucionalnog dijaloga, nastaviće narednih dana javne konsultacije sa važnim akterima u zemlji.