Agencija za Statistiku Kosova je započela konsultativne sastanke sa predstavnicima opština Republike Kosovo, za planiranje aktivnosti Popisa stanovništva 2023. godine

  • 17/01/2023

Od početka meseca januara 2023. godine, Agencija za Statistiku Kosova održava konsultativne sastanke sa čelnicima opština, predstavnicima lokalnih institucija u Republici Kosovo, u vezi sa organizacijom i napretkom aktivnosti Popisa stanovništva. Konsultativni sastanci će se održavati tokom januara 2023. godine, da bi se nakon toga nastavilo sa redovnim periodičnim sastancima.

Ovi sastanci dolaze nakon međuinstitucionalnih konsultacija koje su održane tokom meseca decembra 2022. godine, sa svim centralnim institucijama u zemlji. Svrha konsultativnih sastanaka je da se upoznaju sa procesom popisa, kao i sa ulogom, dužnostima i odgovornostima koje svaka opština ima u procesu popisa. Tokom sastanaka, svi opštinski zvaničnici su izrazili spremnost za saradnju i koordinaciju aktivnosti za sveobuhvatni i kvalitetni popis.

Na osnovu Zakona o Popisu Stanovništva, Domaćinstava i Stanova na Kosovu Br.08/Z-114, uloga i odgovornosti opština na Kosovu definisani su u okviru Opštinske Popisne Komisije (OPK), koja se formira u svakoj opštini. OPK predstavlja etničku strukturu stanovništva, uzimajući u obzir zakonske odredbe o zastupljenosti nevećinskih zajednica.

Sprovođenje svih normativnih mera i blagovremeno delegiranje odgovornosti direktno utiču na kvalitet i tačnost svih operativnih aktivnosti nacionalnog projekta Popis stanovništva 2023. godine.

Dijalog sa predstavnicima lokalnog nivoa, gradonačelnicima, i predstavnicima lokalnih institucija u Republici Kosovo, u vezi sa organizacijom i napretkom aktivnosti Popisa stanovništva je važan deo međuinstitucionalne saradnje.