/media/7142/314737816_5651838844904011_3112147501008460295_n.jpg?anchor=center&mode=crop&width=750&height=448&rnd=133128890730000000

Kosovë, aktorë vendorë e ndërkombëtarë diskutojnë për rëndësinë e regjistrimit të popullsisë

04/11/2022
Regjistrimi zyrtar në tërë territorin e Republikës së Kosovës do të realizohet në periudhën 1 shtator deri më 16 tetor 2023
https://www.aa.com.tr/sq/ballkani/kosov%C3%AB-aktor%C3%AB-vendor%C3%AB-e-nd%C3%ABrkomb%C3%ABtar%C3%AB-diskutojn%C3%AB-p%C3%ABr-r%C3%ABnd%C3%ABsin%C3%AB-e-regjistrimit-t%C3%AB-popullsis%C3%AB/2732527