Kërko sipas vitit:
Kërko sipas temës:
Data e planifikuar Tema Produkti statistikor Periudha raportuese
30/06/2021 30/06/2021 14:34:40 30/06/2021 14:34:40 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës
2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Vjetari Statistikor i Republikës së Kosovës 2021
29/01/2021 29/01/2021 11:12:21 29/01/2021 11:12:21 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM4 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM4 2020
30/04/2021 30/04/2021 11:37:03 30/04/2021 11:37:03 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM1 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM1 2021
30/07/2021 30/07/2021 14:42:35 30/07/2021 14:42:35 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM2 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM2 2021
29/10/2021 29/10/2021 15:12:19 29/10/2021 15:12:19 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Buletini Tremujor
TM3 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Buletini Tremujor TM3 2021
15/03/2021 15/03/2021 11:23:01 15/03/2021 11:23:01 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve
2020 (1)
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Katalogu i Publikimeve 2020 (1)
20/09/2021 20/09/2021 15:05:35 20/09/2021 15:05:35 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Kosova në Shifra
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Kosova në Shifra 2020
25/11/2021 25/11/2021 15:19:23 25/11/2021 15:19:23 Europe/Ljubljana Të përgjithshme Kalendari i Publikimeve
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Të përgjithshme Kalendari i Publikimeve 2020
02/04/2021 02/04/2021 11:34:22 02/04/2021 11:34:22 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Rezultatet e Anketës së Fuqisë Punëtore 2020 nuk do të mund të publikohen sipas datës së planifikuar në Kalendarin e Publikimeve të ASK-së (02.04.2021), pasiqë legjislacioni në fuqi nuk lejonte angazhimin e stafit të jashtëm derisa për shkak të procedurave administrative të tejzgjatura për përzgjedhjen e Operatorit Ekonomik , grumbullimi i të dhënave për TM4 2020 ka filluar me vonesë. Të dhënat nga tereni janë duke u procesuar dhe do të publikohen në fund të muajit maj 2021.
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) 2020
18/06/2021 18/06/2021 14:29:17 18/06/2021 14:29:17 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM1 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM1 2021
17/09/2021 17/09/2021 15:05:02 17/09/2021 15:05:02 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM2 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM2 2021
17/12/2021 17/12/2021 14:14:01 17/12/2021 14:14:01 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM3 2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM3 2021
19/03/2021 19/03/2021 11:29:21 19/03/2021 11:29:21 Europe/Ljubljana Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP)
TM4 2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Rezultatet e Anketës së Fuqisë Punëtore (AFP) për TM4 2020 nuk do të mund të publikohen sipas datës së planifikuar në Kalendarin e Publikimeve të ASK-së (19.03.2021), pasiqë legjislacioni në fuqi nuk lejonte angazhimin e stafit të jashtëm derisa për shkak të procedurave administrative të tejzgjatura për përzgjedhjen e Operatorit Ekonomik për grumbullimin e të dhënave. Grumbullimi i të dhënave të AFP-së për TM4 2020 ka filluar me vonesë. Të dhënat nga tereni janë duke u procesuar dhe do të publikohen gjatë muajit maj 2021.
Sociale Anketa e Fuqisë Punëtore (AFP) TM4 2020
10/06/2021 10/06/2021 14:23:34 10/06/2021 14:23:34 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Lindjeve
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Lindjeve 2020
08/07/2021 08/07/2021 14:35:19 08/07/2021 14:35:19 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Kurorëzimeve
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Kurorëzimeve 2020
15/07/2021 15/07/2021 14:36:38 15/07/2021 14:36:38 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Shkurorëzimeve
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Shkurorëzimeve 2020
21/06/2021 21/06/2021 14:29:45 21/06/2021 14:29:45 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Vdekjeve
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Vdekjeve 2020
22/12/2021 22/12/2021 14:05:03 22/12/2021 14:05:03 Europe/Ljubljana Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Shkaqet e Vdekjeve në Kosovë 2020
11/06/2021 11/06/2021 14:27:34 11/06/2021 14:27:34 Europe/Ljubljana Sociale Statistikat e Arsimit
2020/2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Statistikat e Arsimit 2020/2021
24/06/2021 24/06/2021 14:32:14 24/06/2021 14:32:14 Europe/Ljubljana Sociale Vlerësimi i Popullsisë
2020
Agjencia e Statistikave të Kosovës Agjencia e Statistikave të Kosovës infoask@rks-gov.net false MM/DD/YYYY
Sociale Vlerësimi i Popullsisë 2020

Publikimet e vonuara jane te sinjalizuar me shigjeten e kuqe. Per te shikuar vonesen, qendro me mous mbi shigjete.

Faqja 1 prej 7