Zyrtari përgjegjës për sinjalizim

Hekuran Racaj
hekuran.racaj@rks-gov.net
+381 (0) 38 200 31 129

LIGJI NR. 06/L-085 PËR MBROJTJEN E SINJALIZUESVE
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=18303

RREGULLORE (QRK) - Nr. 03/2021 PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS PËR PRANIMIN DHE TRAJTIMIN E RASTEVE TË SINJALIZIMIT
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=41216