Mundësi punësimi

Angazhimi i tridhjetë e dy (32) konsulentëve profesional për shërbime në Agjencinë e Statistikave të Kosovës

31/12/2020

The project “Strengthening of the Statistical System of Kosovo, 2019 – 2023” is recruiting four trainees for our project at the Kosovo Agency of Statistics.

05/11/2020

Ri shpalljen e Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

28/02/2020

Konkurs i brendshëm-Zyrtar per Statistika Strukturore te Bizneseve (ndermarrjeve)

06/02/2020

Zyrtar për statistika ne zyrat rajonale ne Gjilan, Prizren , Gjakovë dhe Pejë (MSHV)

10/02/2020

Mbikëqyrës dhe Regjistrues për Pilot Regjistrimin e Popullsisë 2021

30/01/2020

Intervistues për të realizuar intervistat për Anketën TIK 2020 dhe SILC 2020 (MSHV)

11/02/2020

Intervistues dhe mbikëqyrës për të realizuar intervistat për Anketën TIK 2020 dhe SILC 2020

29/01/2020

Anketues/Intervistues për grumbullimin e të dhënave të arsimit tek shkollat serbe (Gjilan dhe Ferizaj)

29/01/2020

Anketues për Anketën e Statistikave të Ujërave 2020 (MSHV)

20/01/2020

Faqja 1 prej 2