Mundësi punësimi

Zyrtar për statistika ne zyrat rajonale ne Gjilan, Prizren , Gjakovë dhe Pejë (MSHV)

10/02/2020

Intervistues për të realizuar intervistat për Anketën TIK 2020 dhe SILC 2020 (MSHV)

11/02/2020

Ri shpalljen e Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

28/02/2020

The project “Strengthening of the Statistical System of Kosovo, 2019 – 2023” is recruiting four trainees for our project at the Kosovo Agency of Statistics.

05/11/2020

Angazhimi i tridhjetë e dy (32) konsulentëve profesional për shërbime në Agjencinë e Statistikave të Kosovës

31/12/2020

Anketues/ Intervistues për Anketën e Fuqisë Punëtore (BE – AFP) (MSHV)

13/01/2020

Anketues/ intervistues, përfshirës dhe mbikëqyrës për anketat në ndërmarrje dhe në ekonomi familjare ( turizëm dhe konsum te energjisë) (MSHV)

10/01/2020

Strengthening of the Statistical System of Kosovo, 2019 – 2023” is recruiting eight trainees for our project at the Kosovo Agency of Statistics.

10/01/2020

Anketues për Anketën e Statistikave të Ujërave 2020 (MSHV)

20/01/2020

Anketues për Anketën e Mbeturinave (MSHV)

20/01/2020

Faqja 1 prej 2