Mundësi punësimi

Anketues/ Intervistues,Mbikëqyrës për Anketën e Ekonomive Bujqësore 2019 (AEB 2019) (MSHV)

20/08/2019

Anketues/ Intervistues për Anketën e Fuqisë Punëtore (BE – AFP) (MSHV)

27/08/2019

Njoftim mbi anulimin e konkursit

28/08/2019

Administrator i Lartë i TI-së për baza të të dhënave

03/09/2019

Zyrtar i/e statistikave të TIK në ekonomitë familjare

03/09/2019

KONKURS TË BRENDESHEM Zyrtar për statistika strukturore të bizneseve (ndërmarrjeve)

10/09/2019

Anketues /Intervistues për Anketën e Buxhetit të Ekonomive Familjare (ABEF) (MSHV)

24/12/2019

Një ( 1) Zyrtar ne zyrën rajonale te statistikës në Gjakovë

24/05/2019

Faqja 1 prej 6