Mundësi punësimi

Rishpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

13/02/2018

Zyrtar për statistika ne zyrën rajonale në Prishtinë-Marrëveshje për Shërbime të Veçanta (MSHV)

12/06/2018

Rishpallje e Konkursit Anketues/ Intervistues për Statistikat e PRODCOM-it 2018 (MSHV)

28/06/2018

Konkurs i mbrendshëm për pozitat : Një (1) Zyrtar për statistika të arsimit, Një (1) Zyrtar për statistika të biznesit

06/02/2018

Zhvillues i aplikacionit për statistikat e prodhimtarisë blegtorale (ASP) Marrëveshje për shërbime të veçanta

14/02/2018

Kërkesë për Shprehje të Interesit- Organizimi i anketave lidhur me ekonominë e pa-vrojtuar (EPV)

08/02/2018

Konkurs Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

11/04/2018

Një ( 1) Zyrtar për Statistika të Arsimit

16/04/2018

Dy ( 2) Zyrtar në Zyrën Rajonale të Statistikës në Gjakovë

16/04/2018

Vazhdim i konkursit për Zyrtarë të Arsimit dhe Dy (2) Zyrtarë të Statistikës në Gjakovë

02/05/2018

Faqja 1 prej 4