Mundësi punësimi

Zyrtar për statistika ne zyrën rajonale në Prishtinë-Marrëveshje për Shërbime të Veçanta (MSHV)

12/06/2018

Rishpallje e Konkursit Anketues/ Intervistues për Statistikat e PRODCOM-it 2018 (MSHV)

28/06/2018

Rishpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

13/02/2018

Anketues/ Intervistues për Anketën e Fuqisë Punëtore (BE – AFP)

17/07/2018

Njoftim për ndërprerje - Drejtor Departamenti te Llogarive Kombëtare

24/08/2018

Konkurs i jashtëm për 9 pozita

13/09/2018

Konkursi Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

14/09/2018

Konkursi Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

20/09/2018

Konkurs Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

25/09/2018

Departamenti i Llogarive Kombëtare një (1) pozitë e karrierës-rishpallje

28/09/2018

Faqja 1 prej 4