ASK Metadata

Metadatat referenciale ose raportet e cilësisë, përshkruajnë konceptet dhe metodologjitë statistikore të përdorura për mbledhjen dhe gjenerimin e të dhënave. Ato gjithashtu sigurojnë informacion mbi cilësinë e të dhënave. Në këtë mënyrë ato ndihmojnë përdoruesit në interpretimin korrekt të të dhënave.

Aktualisht KAS përdor dy formate standarde për dokumentimin e metadatave referenciale: ESMS (Euro SDMX Metadata Structure) dhe ESQRS (ESS Standard Quality Report Structure) të cilat janë standarde që përdoren në Sistemin Evropian Statistikor.

Qëllimi i raporteve në format ESMS është të dokumentojë, metodologjitë, aspekte të cilësisë dhe procese të prodhimit statistikor në përgjithësi, ndërsa raportet në format ESQRS japin informacion më të detajuar për të vlerësuar cilësinë e të dhënave.

ESQRS

01/07/2014

ESMS

04/06/2014

MBIKËQYRËS I PËRFSHIRJES SË TË DHËNAVE RB-2014

15/12/2014

OPERATOR PËR PËRFSHIRJEN E TË DHËNAVE RB-2014

22/12/2014

Një ( 1) Udhëheqës i zyrës rajonale te statistikës ne Pejë

13/01/2014

Një ( 1) Udhëheqës i Divizionit të Regjistrimit

31/07/2014

Një ( 1) Zyrtar ne zyrën rajonale te statistikës në Ferizaj

23/12/2014

Faqja 1 prej 1