Mundësi punësimi

Një ( 1) Zyrtar ne zyrën rajonale te statistikës në Ferizaj

23/12/2014

MBIKËQYRËS I PËRFSHIRJES SË TË DHËNAVE RB-2014

15/12/2014

OPERATOR PËR PËRFSHIRJEN E TË DHËNAVE RB-2014

22/12/2014

Një ( 1) Udhëheqës i zyrës rajonale te statistikës ne Pejë

13/01/2014

Një ( 1) Udhëheqës i Divizionit të Regjistrimit

31/07/2014

ESQRS

01/07/2014

ESMS

04/06/2014

Faqja 1 prej 1