Mundësi punësimi

REKRUTIMI I STAZHIERËVE

23/12/2013

Një (1) Udhëheqës i divizionit të sistemeve informative, Një ( 1) Administrator i sistemeve te teknologjisë informative, Një ( 1) Zyrtar ne llogaritë kombëtare, Një ( 1) Zyrtar për statistika te ndërmarrjeve, Një ( 1) Zyrtar i statistikave te tregut te punës, Një ( 1) Zyrtar i statistikave te standardit jetësor, Një ( 1) Zyrtar për statistika te bujqësisë, Një ( 1) Zyrtar për llogaritjet ekonomike të bujqësisë ( agromonetare), Një ( 1) Arkivist

18/07/2013

Faqja 1 prej 1