Mundësi punësimi

Shpallje e Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

18/01/2019

Shpalljen e Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta

31/01/2019

Konkurs i mbrendshëm për tri (3) pozita

26/02/2019

Konkurs për dy (2) pozita : Një ( 1) Administrator i Lartë i TI-së për Baza të të Dhënave dhe Një (1) Zyrtar i Lartë i Regjistrit të Popullsisë

13/03/2019

Shpalljen e Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Staf mbështetës për Anketën (TIK dhe SILC)

14/03/2019

Shpalljen e Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Anketues/Intervistues për Anketën TIK

14/03/2019

Konkurs Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta-Anketues/Intervistues

22/03/2019

Faqja 6 prej 6