Mundësi punësimi

Një ( 1) Zyrtarë për Tabela Ofruese-Përdoruese (SUT)

24/05/2019

Anketues/ Intervistues për Anketën e Fuqisë Punëtore (BE – AFP)-Marrëveshje për Shërbime të Veçanta (MSHV)

25/06/2019

Një ( 1) Zyrtar për statistika të shërbimeve dhe financave

24/05/2019

Një ( 1) Zyrtar i TI-së për statistikat ekonomike (Zhvillues i Softuerit)

24/05/2019

Dy ( 2) Zyrtar ne zyrën rajonale te statistikës në Prizren

24/05/2019

Një ( 1) Zyrtar ne zyrën rajonale te statistikës në Gjakovë

24/05/2019

Një ( 1) Zyrtar ne zyrën rajonale te statistikës në Ferizaj

24/05/2019

Anketues për Anketën e Mbeturinave Industriale dhe Anketën e Mbeturinave të Trajtuara 2019

21/06/2019

Vazhdim i konkursit

11/06/2019

Zhvillues i Aplikacioneve-Marrëveshje për Shërbime të Veçanta (MSHV)

30/05/2019

Faqja 3 prej 6