Mundësi punësimi

Anketues/ Intervistues për Anketën e Fuqisë Punëtore (BE – AFP) (MSHV)

27/08/2019

Administrator i Lartë i TI-së për baza të të dhënave

03/09/2019

Njoftim mbi anulimin e konkursit

28/08/2019

Mbikqyrës, Regjistrues dhe Staf mbështetës për azhurnimin e Qarqeve Regjistruese (MSHV)

25/07/2019

Zhvillues dhe Administrator i Lartë i Sistemeve Softuerike

15/08/2019

Anketues/ Intervistues, Mbikëqyrës dhe Përfshirës (procesues) i te dhënave për Anketat në Ndërmarrje (MSHV)

22/07/2019

Anketues/ Intervistues dhe Mbikëqyrës për Tregtinë me pakicë dhe Turizmin TM/2 dhe TM/3 - 2019 (MSHV)

18/07/2019

Anketues për Anketën e Mbeturinave Industriale dhe Anketën e Mbeturinave të Trajtuara 2019 (MSHV)

16/07/2019

Rishpallje e Konkursit Anketues/ Intervistues për Statistikat e PRODCOM-it 2018 (MSHV)

08/07/2019

Një ( 1) Zhvillues dhe Administrator i Lartë i Sistemeve Softuerike

24/05/2019

Faqja 2 prej 6