Mundësi punësimi

Anketues për Anketën e Mbeturinave (MSHV)

20/01/2020

Koordinator, Mbikëqyrës, Regjistrues dhe Staf mbështetës për azhurnimin e Qarqeve Regjistruese (MSHV)

27/01/2020

Anketues/ intervistues, përfshirës dhe mbikëqyrës për anketat në ndërmarrje dhe në ekonomi familjare ( turizëm dhe konsum te energjisë) (MSHV)

10/01/2020

Anketues/ Intervistues për Anketën e Fuqisë Punëtore (BE – AFP) (MSHV)

13/01/2020

Strengthening of the Statistical System of Kosovo, 2019 – 2023” is recruiting eight trainees for our project at the Kosovo Agency of Statistics.

10/01/2020

Faqja 2 prej 2