Kryeshefi i ASK

Isa Krasniqi – Kryeshef Ekzekutiv i ASK-së

----------------------------------------------------------------

Përvoja

Isa Krasniqi është Kryeshef Ekzekutiv i Agjencisë së Statistikave të Kosovës që nga viti 2011.
Gjatë viteve 2011-2013) ishte Menaxheri kryesor i Projektit të Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave 2011.
Ishte ideator dhe menaxher kryesor Projekti i Regjistrimit të Bujqësisë 2014;
Ka qenë ideator i Projektit  “Sistemit Informativ për Menaxhimin e Kohës” (SIPK) në ASK;
Ka qenë bartës i Projekti MICS 5 (së bashku me UNICEF-in);
Ideator dhe realizues i Reformimit dhe riorganizimit të ASK-së, sipas Ligjit të Statistikave Zyrtare.
Po ashtu, në menaxhimin e tij janë realizuar mbi 100 pilot-projekte në fushën e statistikave zyrtare të mbështetura nga Eurostat-i;
Ka realizuar shumë projekte të përbashkëta me Zyrën e BE-së në Kosovë, SIDA-n suedeze, UNICEF-in, UNDP-në, UNFPA-në, Bankën Botërore, FMN-në, UNDOC-në, UNHCR-në, etj.
Ndërkohë që është kontribuuesi kryesor i futjes së Sistemit Statistikor të Kosovës në kuadër të Sistemit Statistikor Evropian.
Nga viti 2012 deri në vitin 2018, ka qenë hartuesi kryesor i programeve strategjike: “Programit të Statistikave Zyrtare, 2013-2017” dhe “Programit të Statistikave Zyrtare, 2018-2022”.

Ka qenë hartuesi kryesor i Planeve dhe Raporteve Vjetore për statistikat zyrtare në Republikën e Kosovës, të cilat janë miratuar nga Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës.

Nga vitit 2011, z. Krasniqi ishte pjesëmarrës dhe përfaqësues i Kosovës në konferencat e rregullta vjetore me Drejtorët Gjeneral të Instituteve Statistikore të Evropës dhe Ballkanit (DGINS dhe PGSC).

Nga viti 2013 e deri më tash është anëtar i Këshillit Statistikor të Kosovës.

Gajtë vitit 2008 dhe 2009 ishte kryesues i Grupit të Punës për hartimin e Strategjisë për e-Qeverisje 2009-2015 dhe Planit të Veprimit për Zbatimin e Strategjisë së Qeverisjes Elektronike

Gjatë  vitit 2010-2011 ishte hartuesi kryesor i Kornizës së Interoperabilitetit të Republikës së Kosovës
Ishte autori kryesor i hartimit të “Strategjisë së Qeverisjes Elektronike 2009-2015” të Republikës së Kosovës, ku është përfshirë edhe moduli i Statistikave Elektronike, Regjistrat Elektronikë dhe GIS në nivel kombëtar.
Gjatë periudhes 2008-2011 ishte themelues i shumë shërbimeve elektronike në institucionet qeveritare dhe përfaqësues i Kosovës në takime vendore e ndërkombëtare për aplikimin e teknologjisë informative dhe e-Qeverisjes në institucionet shtetërore.
Nga viti 2003 e tutje, ka qenë: njëri nga akterët kryesorë qeveritarë për realizimin e Projektit të Aplikimit të Telefonisë Centrex të PTK-së në institucionet qeveritare;
Ishte ideatori dhe bartësi kryesor i realizimit të “e-mail” sistemit në institucionet qeveritare të Kosovës;
Autor i themelimit të domeneve qeveritare dhe themelues i Qendrës së Re të Sistemit të Teknologjisë Informative me seli në Kuvendin e Kosovës;
Ishte nismëtar i përkthimit të Sistemit Operativ Windows dhe Microsoft Office në gjuhën shqipe nga ana e korporatës së mirënjohur amerikane Microsoft;
Ishte njëri nga ideatorët e realizimit të Projektit të Rrjetit Qeveritar nëpërmjet Kabllos Optike;
Bartës i projekteve të kyçjes së komunave në rrjetin qeveritar të teknologjisë informative.
Në vitin 2003, ishte udhëheqës i Divizionit të Rrjeteve dhe Sistemeve Telekomunikuese në Departamentin e Teknologjisë Informative në Ministrinë e Shërbimeve Publike (MSHP),
Ka qenë drejtor i Departamentit të Teknologjisë Informative në MSHP, deri në vitin 2005.
Në vitin 2008 ishte këshilltar i Ministrit të MAP-it për TI.
Në fillim të vitit 2000 deri në fund të vitit 2002, ka qenë pronar dhe trajnues i shkollës kompjuterike dhe internetit “Elcom” në Klinë.
Në vitin 1999, ka mundësuar realizimin teknik të agjencisë së lajmeve “Kosovapress” dhe radios “Kosova e Lirë”.
Deri në fund të vitit 1999, ka qenë Drejtor i Agjencisë së Lajmeve “Kosovapress”.
Nga fundi i vitit 1999 deri në prill të vitit 2003, ka qenë drejtor i Zhvillimit dhe i Përgatitjes Teknike në Kompaninë “Boksitet e Kosovës”.
Në vitet shkollore 1994-1998, ka ligjëruar lëndën e Informatikës në gjimnazin “Luigj Gurakuqi” në Klinë.
Gjatë viteve 1997/’98, ishte trajnues i angazhuar nga organizata “Soros”, në Komunën e Klinës. Po ashtu, është marrë me trajnime në sistemin operativ DOS, Windows dhe Microsoft Office.

Edukimi:
Fakulteti Elektroteknik në Universitetin e Prishtinës, në vitin 1994 merr titullin e nivelin Master në Drejtimin e Elektronikës. Shkolla e Mesme “Luigj Gurakuqi” në Klinë, Drejtimi matematikor.

Specializimet (trajnimet)
•    Advanced Management Training of Information Technology (AMTIT);
•    Microsoft Certified Solution Developer (MCSD);
•    Microsoft Certified Application Developer (MCAD);
•    Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE).

Pjesëmarrës në: Takimin e Paktit të Stabilitetit për Evropën Juglindore lidhur me teknologjinë informative, të mbajtur në Bruksel; Konferencën III ndërkombëtare, organizuar nga CISCO në Lubjanë; Konferencën V ndërkombëtare të telekomunikacionit, të mbajtur në Portorozh të Sllovenisë.
Ka përfaqësuar institucionet qeveritare në Romë të Italisë, lidhur me realizimin e projekteve të teknologjisë informative nëpër komuna të Kosovës;
Nga viti 2009 deri në vitin 2011 ka marrë pjesë në seminare dhe takime të shumta në vende të ndryshme evropiane dhe në SHBA, lidhur me teknologjinë informative dhe e-Qeverisjen.
Në vitin 2009 është certifikuar për Menaxhim në UBT.
Nga viti 2011 e deri më tash ka marrë shumë certifikata të arritshmërisë në fushën e statistikave zyrtare, në vendet e ndryshme të Evropës.

Publikimet & Prezantimet:
   

•    Prezantimi: “Sistemi Statistikor i Kosovës”, në disa institucione dhe organizata ndërkombëtare me seli në vendet e Evropës;
•    Prezantimi: “e-Qeverisja, gjendja aktuale dhe perspektiva në Republikën e Kosovës”, Konferenca ndërkombëtare për “e-Qeverisje”;
•    Prezantimi: “e-Qeverisja – e-Prokurimi”, Konferenca ndërkombëtare për administratën publike;
•    Nga viti 2011 e deri më tash është kryeredaktor i mbi 1 000 publikimeve statistikore në Agjencinë e Statistikave të Kosovës;
•    Kryeredaktor i publikimit “Të dhënat kryesore të Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave, 2011”;
•    Kryeredaktor i publikimit “Regjistrimi i Bujqësisë në Republikën e Kosovës, 2014”;
•    Kryeredaktor dhe hartues kryesor i Vjetarëve Statistikorë të Republikës së Kosovës.
•    Është autor i shumë web aplikacioneve;

Njohja e gjuhëve të huaja:
Njeh gjuhën angleze, serbe dhe kroate.