Kryeshefi i ASK

Isa Krasniqi – Kryeshef Ekzekutiv i ASK-së

----------------------------------------------------------------

Isa Krasniqi është Kryeshef Ekzekutiv i Agjencisë së Statistikave të Kosovës që nga viti 2011.
Gjatë viteve 2011-2013 ishte menaxher kryesor i Projektit të Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave 2011;
Ishte ideator dhe menaxher kryesor Projekti i Regjistrimit të Bujqësisë 2014;
Ka qenë ideator i Projektit  “Sistemit Informativ për Menaxhimin e Kohës” (SIPK) në ASK;
Ka qenë bartës i Projekti MICS 5 (së bashku me UNICEF-in);
Ishte ideator dhe realizues i Reformimit dhe riorganizimit të ASK-së, sipas Ligjit të Statistikave Zyrtare.
Po ashtu, në menaxhimin e tij janë realizuar mbi 100 pilot-projekte në fushën e statistikave zyrtare të mbështetura nga Eurostat-i. Ndërkohë, ka realizuar shumë projekte të përbashkëta me Zyrën e BE-së në Kosovë, SIDA-n suedeze, UNICEF-in, UNDP-në, UNFPA-në, Bankën Botërore, FMN-në, UNDOC-në, UNHCR-në, etj.
Ndërkaq, që është kontribuuesi kryesor i futjes së Sistemit Statistikor të Kosovës në kuadër të Sistemit Statistikor Evropian.
Nga viti 2012 deri në vitin 2018 ka qenë hartuesi kryesor i programeve strategjike: “Programit të Statistikave Zyrtare, 2013-2017” dhe “Programit të Statistikave Zyrtare, 2018-2022”.
Ka qenë hartuesi kryesor i Planeve dhe Raporteve Vjetore për statistikat zyrtare në Republikën e Kosovës, të cilat janë miratuar nga Qeveria dhe Kuvendi i Kosovës.
Nga vitit 2011, z. Krasniqi ishte pjesëmarrës dhe përfaqësues i Kosovës në konferencat e rregullta vjetore me Drejtorët Gjeneral të Instituteve Statistikore të Evropës dhe Ballkanit (DGINS dhe PGSC).
Nga viti 2013 e deri më tash është anëtar i Këshillit Statistikor të Kosovës.
Gjatë vitit 2008 dhe 2009 ishte kryesues i Grupit të Punës për hartimin e Strategjisë për e-Qeverisje 2009-2015 dhe Planit të Veprimit për Zbatimin e Strategjisë së Qeverisjes Elektronike.
Gjatë vitit 2010-2011 ishte hartuesi kryesor i Kornizës së Interoperabilitetit të Republikës së Kosovës.
Ishte autori kryesor i hartimit të “Strategjisë së Qeverisjes Elektronike 2009-2015” të Republikës së Kosovës, ku është përfshirë edhe moduli i Statistikave Elektronike, Regjistrat Elektronikë dhe GIS në nivel kombëtar.
Gjatë periudhës 2008-2011 ishte themelues i shumë shërbimeve elektronike në institucionet qeveritare dhe përfaqësues i Kosovës në takime vendore e ndërkombëtare për aplikimin e teknologjisë informative dhe e-Qeverisjes në institucionet shtetërore.
Nga viti 2003 e tutje, ka qenë: njëri nga akterët kryesorë qeveritarë për realizimin e Projektit të Aplikimit të Telefonisë Centrex të PTK-së në institucionet qeveritare.
Ishte ideatori dhe bartësi kryesor i realizimit të “e-mail” sistemit në institucionet qeveritare të Kosovës.
Ai ishte autor i themelimit të domeneve qeveritare dhe themelues i Qendrës së Re të Sistemit të Teknologjisë Informative me seli në Kuvendin e Kosovës.
Ishte nismëtar i përkthimit të Sistemit Operativ Windows dhe Microsoft Office në gjuhën shqipe nga ana e korporatës së mirënjohur amerikane Microsoft.
Ishte njëri nga ideatorët e realizimit të Projektit të Rrjetit Qeveritar nëpërmjet Kabllos Optike.
po ashut, ishte bartës i projekteve të kyçjes së komunave në rrjetin qeveritar të teknologjisë informative.
Në vitin 2003, ishte udhëheqës i Divizionit të Rrjeteve dhe Sistemeve Telekomunikuese në Departamentin e Teknologjisë Informative në Ministrinë e Shërbimeve Publike (MSHP).
Ka qenë drejtor i Departamentit të Teknologjisë Informative në MSHP, deri në vitin 2005.
Në vitin 2008 ishte këshilltar i Ministrit të MAP-it për TI.
Në fillim të vitit 2000 deri në fund të vitit 2002, ka qenë pronar dhe trajnues i shkollës kompjuterike dhe internetit “Elcom” në Klinë.
Në vitin 1999, ka mundësuar realizimin teknik të agjencisë së lajmeve “Kosovapress” dhe radios “Kosova e Lirë”.
Deri në fund të vitit 1999, ka qenë Drejtor i Agjencisë së Lajmeve “Kosovapress”.
Nga fundi i vitit 1999 deri në prill të vitit 2003, ka qenë drejtor i Zhvillimit dhe i Përgatitjes Teknike në Kompaninë “Boksitet e Kosovës”.
Në vitet shkollore 1994-1998, ka ligjëruar lëndën e Informatikës në gjimnazin “Luigj Gurakuqi” në Klinë.
Gjatë viteve 1997/’98, ishte trajnues i angazhuar nga organizata “Soros”, në Komunën e Klinës. Po ashtu, është marrë me trajnime në sistemin operativ DOS, Windows dhe Microsoft Office.
Edukimi:
Fakulteti Elektroteknik në Universitetin e Prishtinës - në vitin 1994 merr titullin e nivelin Master në Drejtimin e Elektronikës.
Shkolla e Mesme “Luigj Gurakuqi” në Klinë, Drejtimi matematikor.
Specializimet (trajnimet):
•    Advanced Management Training of Information Technology (AMTIT);
•    Microsoft Certified Solution Developer (MCSD);
•    Microsoft Certified Application Developer (MCAD);
•    Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE).
Pjesëmarrës në: Takimin e Paktit të Stabilitetit për Evropën Juglindore, lidhur me teknologjinë informative, të mbajtur në Bruksel; Konferencën III ndërkombëtare, organizuar nga CISCO në Lubjanë; Konferencën V ndërkombëtare të telekomunikacionit, të mbajtur në Portorozh të Sllovenisë.
Ka përfaqësuar institucionet qeveritare në Romë të Italisë, lidhur me realizimin e projekteve të teknologjisë informative nëpër komuna të Kosovës.
Nga viti 2009 deri në vitin 2011 ka marrë pjesë në seminare dhe takime të shumta në vende të ndryshme evropiane dhe në SHBA, lidhur me teknologjinë informative dhe e-Qeverisjen.
Në vitin 2009 është certifikuar për Menaxhim në UBT.
Nga viti 2011 e deri më tash ka marrë shumë certifikata të arritshmërisë në fushën e statistikave zyrtare, në vendet e ndryshme të Evropës.
Publikimet & Prezantimet:
   
•    Prezantimi: “Sistemi Statistikor i Kosovës”, në disa institucione dhe organizata ndërkombëtare me seli në vendet e Evropës;
•    Prezantimi: “e-Qeverisja, gjendja aktuale dhe perspektiva në Republikën e Kosovës”, Konferenca ndërkombëtare për “e-Qeverisje”;
•    Prezantimi: “e-Qeverisja – e-Prokurimi”, Konferenca ndërkombëtare për administratën publike;
•    Nga viti 2011 e deri më tash është kryeredaktor i mbi 1 000 publikimeve statistikore në Agjencinë e Statistikave të Kosovës;
•    Kryeredaktor i publikimit “Të dhënat kryesore të Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave, 2011”;
•    Kryeredaktor i publikimit “Regjistrimi i Bujqësisë në Republikën e Kosovës, 2014”;
•    Kryeredaktor dhe hartues kryesor i Vjetarëve Statistikorë të Republikës së Kosovës.
•    Është autor i shumë web aplikacioneve;
Njohja e gjuhëve të huaja:
Njeh gjuhën angleze, serbe dhe kroate.