Vlerësimi i Popullsisë në Kosovë, 2015

  • 29/06/2016

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar raportin mbi “Vlerësimin: Popullsia e Kosovës 2015”.

Ky publikim ofron të dhëna statistikore mbi popullsinë në nivel vendi dhe komune. ASK-ja do të vazhdojë ta bëjë këtë vlerësim, çdo vit, me qëllim që ta sigurojë serinë kohore të treguesve demografikë mbi ndryshimet në nivel territorial.

Baza e të dhënave për ta vlerësuar numrin e popullsisë për vitin 2015 është marrë nga numri i vlerësuar i popullsisë rezidente në Kosovë në fund të vitit 2014, nga lindshmëria, nga vdekshmëria dhe nga lëvizjet e popullsisë së Kosovës për periudhën 01 janar - 31 dhjetor 2015.

Numri i lindjeve me banim rezident në Kosovë për vitin 2015 ishte 31 116 lindje, numri i vdekjeve ishte 8 884 dhe shtimi natyror ishte gjithsej 22 232.

Numri i personave, që kanë imigruar (ardhur) në Kosovë gjatë vitit 2015 ishte 18 862  banorë, derisa numri i emigrantëve (larguar) kosovarë ishte 74 434 banorë dhe bilanci i migrimit për vitin 2015 ishte 55 572 persona.

Përkundër një shtimi natyror prej 22 232 banorëve, popullsia rezidente e Kosovës u zvogëlua për 33 340 banorë, për shkak të emigrimit (largimit) të theksuar në vitin 2015. 

Popullsia rezidente e Kosovës për vitin 2015 (31 dhjetor 2015) vlerësohet të jetë 1 771 604 banorë rezidentë.

Në këtë publikim janë përfshirë edhe lëvizjet e brendshme të popullsisë (nga një komunë në tjetrën), ku numri i lëvizjeve te brendshme është vlerësuar të jetë 8 972 banorë.     
 

Për më shumë informata lidhur me “Vlerësimin: Popullsia e Kosovës 2015”, vizitoni: http://ask.rks-gov.net/sq/