Statistikat e Tregtisë së Jashtme të Mallrave, Maj 2022

  • 23/06/2022

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar të dhënat lidhur me rrjedhat e eksportit dhe importit për muajin maj 2022.

Të dhënat nga Tregtia e Jashtme të Mallrave në Kosovë tregojnë për një deficit tregtar më të larët për (19.4%) në muajin maj 2022, në raport me periudhën e njëjtët të vitit 2021, gjegjësisht në vlerë prej 367,8 milion euro krahasuar me deficitin 308,2 milion euro në vitin 2021. Eksporti mbulon importin  (17.1%).

Eksporti i mallrave në muajin maj 2022 kishte vlerën 76,0 milion euro, ndërsa importi 443,8 milion euro, është një rritje prej (31.5%) për eksport si dhe (21.3%) për import duke krahasuar me periudhën e njëjtë  të vitit 2021.

Sipas të dhënave të grupeve kryesor të eksportit: (27.1%) të eksporteve e përbëjnë metalet bazë dhe artikujt prej tyre, (18.7%) artikuj të ndryshëm të prodhuar, (16.1%) plastikë,gomë dhe artikuj prej tyre, (8.6%) produktet minerale, (7.2%) ushqimet e përgatitura,pijet dhe duhani, (4.0%) art.prej guri, allçie, prod. qeramike dhe qelqi, etj.

Ndërsa sipas të dhënave të grupeve kryesor për import e përbëjnë: (17.0) produktet minerale, (11.5%) makineritë, pajisjet mekanike dhe elektrike,  (10.6%) ushqimet e përgatitura,pijet dhe duhani, (9.9%) metalet bazë dhe artikujt prej tyre, (8.3%) plastikë,gomë dhe artikuj prej tyre, (7.9%) mjetet e transportit,  (6.8%) produkte të industrisë kimike,  etj.

Eksportet e Kosovës në vendet e BEsë-27 arritën në 22,5 milion euro, ose rreth (29.6%) e eksporteve të përgjithshme, me një rritje prej (4.8%). Partneret kryesor për eksportin e mallrave në BE janë: Gjermania (10.1%), Itali (6.1), Holanda (2.3%), etj.

Importet e Kosovës nga vendet e BEsë-27 ishin rreth 188,6 milion euro, ose (42.5%) e importeve të përgjithshme, me një rritje prej (14.3%). Importet me pjesmarje me të lartë ishin nga: Gjermania (11.5%), Greqia (6.4%), Italia (5.1%), etj.

Në muajin maj 2022, eksportet e Kosovës me vendet CEFTA-së arritën në 31,0 milion euro, ose (40.8%) të eksporteve  të përgjithshme, me një rritje prej (38.8%). Partner kryesor për eksport nga vendet e CEFTA-së janë: Maqedonia (15.0%), Shqipëria (13.5%), Serbia (7.3), Mali i zi (3.8%).

Ndërsa, importet nga vendet e CEFTA-së në muajin maj 2022, arritën në 82,8 milion euro, ose (18.7%) të importeve të përgjithshme, me një rritje prej (7.5%). Vendet me pjesmarje më të lartë për import ishin: Serbia (7.2%), Maqedonia (5.1%), Shqipëria (4.7%).

Eksportet e Kosovës me vendet tjera arritën në 22,5 milion euro, ose (29.6%). Si partner më të rëndësishëm nga këto vendet për eksport vlen të përmendën: SHBA (14.3%), dhe Zvicra (7.4%).

Ndërsa importet e Kosovës  me vendet tjera arritën në 172,4 milion euro, ose (38.8%). Vendet me pjesmarje më të lartë për import në këtë grup ishin: Turqia (11.7%) dhe Kina (9.8%).