Statistikat e Sportit, 2013

  • 31/12/2014

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar Statistikat e Sportit 2013.

Ky publikim ofron të dhëna për aktivitetet sportive të zhvilluara gjatë vitit 2013, të dhëna për numrin e klubeve sportive, numrin e sportistëve, numrin e stërvitjeve, numrin e ndeshjeve, numrin e shikuesve etj.

Nga rezultatet e dala nga ky publikim rezulton se numri i klubeve sportive në vitin 2013 ishte 300 në të gjitha llojet e sportit, prej tyre 54 klube ose 16% i përkasin futbollit.

Numri i sportistëve ishte 16.937, prej tyre 4.094 ose 24% nga numri i përgjithshëm  i sportistëve i përkasin futbollit.

Numri i ndeshjeve sportive në të gjitha llojet e sportit të realizuara gjatë vitit 2013 ishte 6.698, ku numri më i madh i ndeshjeve ishte në kategorinë e futbollit me gjithsej 1.320, ose 19.7% e numrit të përgjithshëm të ndeshjeve.

Numri i përgjithshëm i shikuesve ishte 51.840, ku numri më i madh i shikuesve është regjistruar në ndeshjet e futbollit me gjithsej 7.630 shikues, ose shprehur në përqindje 14.8% e numrit të përgjithshëm të shikuesve.

Më shumë informata lidhur me Statistikat e Sportit 2013, mund të gjeni në ueb-faqen: http://ask.rks-gov.net/sq/agjencia-e-statistikave-te-kosoves/add-news/statistikat-e-sportit-2013