Statistikat e Shkurorëzimeve, 2021

  • 13/07/2022

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon Statistikat e Shkurorëzimet në Kosovë për vitin 2021

sipas të dhënave administrative, vetëm për disa indikatorë kryesorë statistikorë.

Burimi i të dhënave është Agjencioni i Regjistrit Civil i Kosovës (ARC). Të dhënat statistikore do të publikohen sipas parimit të vendbanimit të përhershëm/zakonshëm të të martuarve, gjegjësisht vendbanimit (komunës) të fundit të përbashkët.

Në vitin 2021 janë regjistruar 2 160 shkurorëzime. Numri më i madh i shkurorëzimeve ka ndodhur në: Prizren (189 raste), ose 8.8%; Prishtinë (175 raste), ose 8.1%; Podujevë (141 raste), ose 6.5%, etj.

Sipas kohëzgjatjes së martesës, dominon viti i dytë me 10.0%, viti i tretë me 9.0% dhe viti i katërt me 7.4% e të shkurorëzuarve.

Shkurorëzimet sipas grup-moshave, dominojnë te femrat e moshës 25-29 vjeçare me 461 shkurorëzime, ose 21.3%; kurse tek meshkujt dominojnë te moshat 30-34 vjeç, me 489, ose 22.6%.

ASK vazhdon me grumbullimin e të dhënave përmes pyetësorëve të veçantë statistikorë, për Shkurorëzime SHK-1, sikurse deri më tani. Grumbullimi i të dhënave bëhet çdo muaj dhe do të shërbejë për krijimin e bazës së të dhënave, si dhe krahasimin me të dhënat administrative.