Statistikat e Shëndetësisë, 2018

  • 04/10/2019

Përqindje e lartë e të prekurve me sëmundje malinje dhe beninje

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar Statistikat e Shëndetësisë për vitin 2018

Ky publikim ofron të dhëna për numrin e përgjithshëm të të punësuarve në institucionet publike shëndetësore sipas gjinisë, shkallës së arsimimit të tyre, të dhëna për personat e licencuar për t’i kryer aktivitetet shëndetësore në institucionet shtetërore ose private në Republikën e Kosovës. Po ashtu, ky publikim ofron të dhëna për aktivitetet e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës (QKUK), aktivitetet e spitaleve të përgjithshme, vizitat në Qendrat Kryesore të Mjekësisë Familjare, institucionet private të licencuara, shërbimet paraklinike, të sëmurit me TBC, sëmundjet ngjitëse, etj.

Sipas rezultateve të dala nga ky publikim, rezulton se numri i përgjithshëm i të punësuarve në shëndetësi në sektorin publik, në vitin 2018, ishte 13 180 persona, prej tyre 3 486 persona ishin mjekë specialistë; 8 226 infermierë dhe 1 468 staf jo-mjekësor.

Numri i përgjithshëm i shërbimeve të ofruara nga Qendrat e Mjekësisë Familjare ishte 13 215 001 shërbime, prej tyre: në mjekësi familjare ishin 4 136 388 vizita; në stomatologji ishin 683 133 vizita; në laboratore ishin 2 665 980 shërbime; si dhe në intervenime dhe shërbime të veçanta ishin 4 582 422 sosh.

Në spitalet e përgjithshme kishte 381 340 ditë shërimi me 84 222 pacientë të shtrirë, ku 18 376 pecientë ishin operuar.

Po ashtu, janë realizuar 825 381 vizita ambulantore, ndërsa shërbime (parametra) laboratorike janë kryer  1 571 836.

Gjatë vitit 2018, në Qendrën  Klinike Universitare kanë qenë 465 488 ditë shërimi me 78 791 pacientë të shtrirë, ku  22 715 prej tyre janë operuar. Gjithashtu, janë realizuar rreth 352 377 vizita diagnostike për pacientë; 515 033 vizita ambulantore; 2 930 787 shërbime laboratorike dhe 551 036 shërbime të veçanta.

Në Qendrën Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës (QKSUK) janë realizuar 330 522 shërbime stomatologjike në total, prej tyre rreth 51 829 vizita kontrolluese; 81 757 shërbime për pacientë jashtë Prishtinës, etj.

Numri i rasteve të identifikuara dhe të trajtuara me sëmundje malinje dhe beninje, gjatë vitit 2018, ishte 2 475 raste, ndërsa numri më i madh i të prekurve me sëmundje malinje dhe beninje i përkiste grup-moshës 60-64 vjeç, me gjithsej 392 raste, ose shprehur në përqindje 15.9%.

Numri i dializave të realizuara gjatë vitit 2018, në të gjitha spitalet publike të Kosoves, ishte 124 446 raste. Ndërsa, numri i shërbimeve nga qendrat profesionale të shëndetit mendor ishte 352 380.

Numri i të prekurve me TBC kishte 702 raste, prej tyre 338 ishin femra dhe 364 meshkuj.

Numri i të vdekurve nga sëmundjet ngjitëse ishte 63, ku numri më i madh i të vdekurve ishte nga sëmundja Sepsis me gjithsej 21 persona, ose 33.3%.

Në bazë të odave të profesionistëve shëndetësorë në Kosovë ka 19 241 punonjës shëndetësorë të licencuar, prej tyre 13 441 janë femra dhe 5 800 janë meshkuj.

Numri i institucioneve private shëndetësore të licencuara ka arritur në 1 592, prej tyre 27 spitale dhe 1 565 institucione të tjera shëndetësore si: ambulanca, poliklinika etj.

Nga gjithsej 1 592  institucione private shëndetësore të licencuara, numrin më të madh e përbëjnë ambulancat stomatologjike me 418, ose 26.25%, e numrit të përgjithshëm të institucioneve të licencuara private.