Statistikat e Mirëqenies Sociale, TM3 2021

  • 19/11/2021

Rritet skema e pensioneve kontributpaguese

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Statistikat e Mirëqenies Sociale” për tremujorin e tretë (TM3) 2021

Ky publikim ofron të dhëna për numrin e përfituesve nga skema e ndihmës sociale, skema e pensioneve bazë të moshës, të pensioneve kontributpaguese të moshës, skemën e pensioneve për personat me aftësi të kufizuara, skemën e pensioneve për personat paraplegjik dhe tetraplegjik, skemën për mbështetje materiale për familjet me fëmijë me aftësi të kufizuara të përhershme, skemën për pensionet familjare, skemën për pensionet invalidore, skemën e pensioneve për familjet e dëshmorëve, invalidëve të luftës dhe veteranëve të luftës, skemën e pensioneve të Trepçës, skemën e pensioneve për Trupat Mbrojtëse të Kosovës, të Forcës së Sigurisë së Kosovës, skemën e kompensimeve për personat e verbër, të dhëna për numrin e fëmijëve të braktisur etj.

Sipas rezultateve të dala nga ky publikim rezulton se gjatë TM3 2021: nga skema e ndihmës sociale kanë përfituar 25 514 familje me gjithsej 101 621 anëtarë, dhe nga skema për mbështetje materiale familjeve që kanë fëmijë me aftësi të kufizuara kanë përfituar 2 521 familje.

Ndërkaq, nga skemat pensionale rezulton se: nga skema e pensioneve bazë të moshës janë 141 099 përfitues; nga skema e pensioneve kontributpaguese të moshës janë 48 636 përfitues; nga skema për pensionet familjare janë 3 542 përfitues; nga skema për pensionet invalidore janë 72 përfitues; nga skema për pensionet e Trepçës janë 2 086 përfitues; nga skema e pensioneve të Trupave Mbrojtëse të Kosovës janë 1 212 përfitues; nga skema e pensioneve për Forcën e Sigurisë së Kosovës janë 615 përfitues; nga skema e kompensimeve për personat e verbër janë 1 816 përfitues; nga skema e pensioneve për personat me aftësi të kufizuara janë 19 023 përfitues; nga skema për pensionet e personave paraplegjik dhe tetraplegjik janë 2 693 përfitues; nga skema për familjet e dëshmorëve dhe invalidët e luftës janë 13 361 përfitues; nga skema për veteranët e luftës janë 36 920 përfitues; dhe nga skema e viktimave civile janë 970 përfitues.

Gjatë këtij tremujori janë braktisur 3 fëmijë.