Statistikat e Mirëqenies Sociale, TM3 2019

  • 20/11/2019

Bie numri i fëmijëve të braktisur në TM3 2019

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon “Statistikat e Mirëqenies Sociale” për TM3 2019

Ky publikim ofron të dhëna për numrin e përfituesve nga skema e ndihmës sociale, skema e pensioneve bazë të moshës, të pensioneve kontributpaguese të moshës, skemën e pensioneve për personat me aftësi të kufizuara, skemën e pensioneve për personat paraplegjik dhe tetraplegjik, skemën për mbështetje materiale për familjet me fëmijë me aftësi të kufizuara të përhershme, skemën për pensionet familjare, skemën për pensionet invalidore, skemën e pensioneve për familjet e dëshmorëve, invalidëve të luftës dhe veteranëve të luftës, skemën e pensioneve të Trepçës, skemën e pensioneve për Trupat Mbrojtëse të Kosovës, të Forcës së Sigurisë së Kosovës, skemën e kompensimeve për personat e verbër, të dhëna për numrin e fëmijëve të braktisur etj.

Sipas rezultateve të dala nga ky publikim rezulton se: nga skema e ndihmës sociale kanë përfituar

24 526 familje me gjithsej 99 718 anëtarë; dhe nga skema për mbështetje materiale familjeve që kanë fëmijë me aftësi të kufizuara kanë përfituar 2 193 familje.

Ndërkaq, nga skema e pensioneve bazë të moshës janë 131 461 përfitues; nga skema e pensioneve kontributpaguese të moshës janë 46 980 përfitues; nga skema për pensionet familjare janë 3 903 përfitues; nga skema për pensionet invalidore janë 106 përfitues; nga skema për pensionet e Trepçës janë 2 697 përfitues; nga skema e pensioneve të Trupave Mbrojtëse të Kosovës janë 1 084 përfitues;  nga skema e pensioneve për Forcën e Sigurisë së Kosovës janë 542 përfitues; nga skema e kompensimeve për personat e verbër janë 1 932 përfitues; nga skema e pensioneve për personat me aftësi të kufizuara janë 17 883 përfitues; nga skema për pensionet e personave paraplegjik dhe tetraplegjik janë 3 107 përfitues.

Kurse, nga skema për familjet e dëshmorëve dhe invalidët e luftës janë 13 417 përfitues dhe nga skema për veteranët e luftës janë 38 120 përfitues.

Në  TM3  2019 janë braktisur 7  fëmijë.