Statistikat e Mirëqenies Sociale, Maj 2022

  • 24/06/2022

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Statistikat e Mirëqenies  Sociale” Maj 2022.

Bazuar në Planin Vjetor të Statistikave Zyrtare 2022 “ Statistikat e Mirëqenies Sociale’’ nga publikimi në baza tremujore do të kaloj në baza mujore dhe do të vazhdoj si publikim i rregullt mujor. Ky publikim ofron të dhëna për numrin e përfituesve nga skema e ndihmës sociale, skema e pensioneve bazë të moshës, të pensioneve kontributpaguese të moshës, skemën e pensioneve për personat me aftësi të kufizuara, skemën e pensioneve për personat paraplegjik dhe tetraplegjik, skemën për mbështetje materiale për familjet me fëmijë me aftësi të kufizuara të përhershme, skemën për pensionet familjare, skemën për pensionet invalidore, skemën e pensioneve për familjet e dëshmorëve, invalidëve të luftës dhe veteranëve të luftës, skemën e pensioneve të Trepçës, skemën e pensioneve për Trupat Mbrojtëse të Kosovës, të Forcës së Sigurisë së Kosovës, skemën e kompensimeve për personat e verbër, të dhëna për numrin e fëmijëve të braktisur etj.

Sipas rezultateve të dala nga ky publikim rezulton se gjatë muajit Maj 2022: nga skema e ndihmës sociale kanë përfituar 25 482 familje me gjithsej 100 608 anëtarë, dhe nga skema për mbështetje materiale familjeve që kanë fëmijë me aftësi të kufizuara kanë përfituar 2 648 familje.

Ndërkaq, nga skemat pensionale rezulton se: nga skema e pensioneve bazë të moshës janë 149 794 përfitues; nga skema e pensioneve kontributpaguese të moshës janë 49 975 përfitues, nga skema për pensionet familjare janë 3 372 përfitues, nga skema për pensionet invalidore janë 64 përfitues, nga skema për pensionet e Trepçës janë 1 899 përfitues, nga skema e pensioneve të Trupave Mbrojtëse të Kosovës janë 1 249 përfitues, nga skema e pensioneve për Forcën e Sigurisë së Kosovës janë 657 përfitues, nga skema e kompensimeve për personat e verbër janë 1 776 përfitues, nga skema e pensioneve për personat me aftësi të kufizuara janë 18 081 përfitues, nga skema për pensionet e personave paraplegjik dhe tetraplegjik janë 2 277 përfitues- nga skema për familjet e dëshmorëve dhe invalidët e luftës janë 13 213 përfitues dhe nga skema për veteranët e luftës janë 36 907 përfitues.

Ndërsa gjatë muajit Maj 2022 janë braktisur 4 fëmijë.