Statistikat e Lindjeve, Vdekjeve, Kurorëzimeve dhe Shkurorëzimeve, Shtator 2022

  • 15/11/2022

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon të dhënat preliminare1 në baza mujore për Lindjet, Vdekjet, Kurorëzimet dhe Shkurorëzimet për muajin shtator 2022

Këto të dhëna publikohen duke u bazuar në të dhëna administrative.

Sipas dispozitave ligjore mbi udhëheqjen e regjistrave themeltarë për Lindjet, Vdekjet, Kurorëzimet dhe Shkurorëzimet, rastet regjistrohen në mënyrë të obligueshme në regjistrat e lartë-cekur, në vendin ku ka ndodhur ngjarja, pa marrë parasysh se personat me të cilët lidhet ngjarja, vendbanimin e përhershëm e kanë në atë vend, ose në ndonjë vend tjetër.

Në muajin shtator  janë regjistruar 2 279 lindje (brenda dhe jashtë Kosovës). Prej këtyre lindjeve të regjistruara, 1 189 lindje janë meshkuj dhe 1090  lindje janë femra.

Ndërsa, janë regjistruar gjithsej 735 vdekje (brenda dhe jashtë Kosovës). Prej vdekjeve të regjistruara, 409 janë meshkuj dhe 326 janë femra.

Në muajin shtator 2022 janë regjistruar gjithsej 1 071 kurorëzime (brenda dhe jashtë Kosovës), kurse shkurorëzime janë regjistruar 122 raste.

ASK-ja do të vazhdojë me grumbullimin e të dhënave përmes pyetësorëve të veçantë statistikorë, për Lindjet DEM-1, Vdekjet DEM-2, Kurorëzimet DEM-3, dhe Shkurorëzimet SHK-1, sikurse deri më tani. Grumbullimi i të dhënave vazhdon të bëhet çdo muaj dhe do të shërbejë për krijimin e bazës së të dhënave, si dhe krahasimin me të dhënat administrative.

Burimi i të dhënave të këtij publikimi është Agjencia e Regjistrit Civil të Kosovës (ARC).

 

[1] Shfrytëzuesve të të dhënave u rekomandohet, që këto të dhëna të merren si të dhëna preliminare dhe jo si të dhëna përfundimtare.