Statistikat e Lindjeve në Kosovë, 2016

  • 14/06/2017

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Statistikat e Lindjeve në Kosovë 2016”. Të dhënat në ketë publikim janë paraqitur sipas  bazës së grumbullimit të të dhënave Administrative për vitin 2016, nga zyrat e gjendjeve civile ku janë grumbulluar gjithsej 30 410 fleta statistikore për lindje DEM-1. Këto të dhëna tregojnë se  23 494 janë lindje që kanë ndodhur në Kosovë prej tyre lindje të gjalla janë 23 416 kurse 78 janë lindje të vdekura, kurse lindjet qe kane ndodhur jashtë Kosovës janë regjistruar 6 916, prej tyre janë 6 915 lindje te gjalla dhe 1 lindje e vdekur.                                                                                    

Koeficienti i vitalitetit është 2.8 (raporti në mes të lindjeve të gjalla dhe vdekjeve gjithsej). Koeficienti i maskulinitetit është 110.3. Koeficienti i lindjeve të vdekura - vdekjeve fetale në 1000 lindje ishte 3.3 promil. Në institucione mjekësore kanë ndodhur 99.7% lindje, ndërsa pjesa tjetër ka ndodhur në vend tjetër.

Numri më i madh i nënave që kanë lindur fëmijë, është i grup-moshave 25-29 vjeç me 35.6%, grup-moshat 30-34 vjeç me 25.0%, grup-moshat 20-24 vjeç me 23.4% dhe grup-moshat tjera përbëjnë 17.0% të numrit të përgjithshëm të lindjeve.

Mosha mesatare e femrave që kanë lindur fëmijë në vitin 2016, është 28 vjeç.              

Fëmiun e parë e kanë lindur  38.6% e nënave, 32.0% e nënave kanë lindur fëmijën e dytë dhe  19.4% nënave fëmijën e tretë e kështu me radhë.

Sipas peshës së fëmiut të lindur, në institucione shëndetësore,  numri më i madh i foshnjave është me peshë 3000-3499gr. apo 37.4%, 3500-3999 gr. 31.3%, 2500-2999 gr. 12.8% etj. Foshnjat e lindura gjallë me peshë më të vogël se 1000 gr. përbëjnë vetëm 0.2%.

Për fëmijët e lindur jashtë institucionit mjekësor, sipas metodologjisë së hulumtimit nuk kërkohen të dhënat për peshën e tyre.

Sipas përgatitjes shkollore, dominojnë nënat me shkollë të mesme me 39.4%, shkolla fillore e kryer me 29.3% , shkolla e lartë dhe fakulteti marrin pjesë me 23.3% etj. Emri me frekuencë më të madhe (më i shpeshtë) për vitin 2016 për vajza ishte emri Alea 169, Sara 134 etj, ndërsa për Djem ishte emri Ajan 218 dhe Noar 195 etj. Bineq u lindën 722 foshnje, ndërsa treneq e më shumë  u lindën 30 foshnje.