Statistikat e Lindjeve në Kosovë, 2015

  • 21/06/2016

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar Statistikat e Lindjeve në Kosovë për vitin 2015. Të dhënat në këtë publikim janë paraqitur sipas bazës së grumbullimit të të dhënave administrative nga zyrat e gjendjeve civile.  Janë grumbulluar gjithsej 31 433 fleta statistikore për lindje DEM-1. Këto të dhëna tregojnë se 24 716 janë lindje, që kanë ndodhur në Kosovë, prej tyre lindje të gjalla janë 24 594, kurse 122 janë lindje të vdekura. Kurse, lindjet që kanë ndodhur jashtë Kosovës janë regjistruar 6 717, prej tyre janë 6 715 lindje të gjalla dhe 2 lindje të vdekura. 

Koeficienti i vitalitetit është 2.9 (gjithsej raporti ndërmjet lindjeve të gjalla dhe vdekjeve). 

Koeficienti i maskulinitetit është 110.1. Koeficienti i lindjeve të vdekura - vdekjeve fetale në 1000 lindje ishte 4.9 promil. Në institucione mjekësore kanë ndodhur 99.8% lindje, ndërsa pjesa tjetër ka ndodhur në vend tjetër.

Numri më i madh i nënave që kanë lindur fëmijë është i grup-moshave 25-29 vjeç me 35.0%, grup-moshat 30-34 vjeç me 24.5%, grup-moshat 20-24 vjeç me 23.4% dhe grup-moshat e tjera përbëjnë 17.0% të numrit të përgjithshëm të lindjeve.

Mosha mesatare e femrave që kanë lindur fëmijë në vitin 2015 është 28.2 vjeç.
    
Fëmijën e parë e kanë lindur 37.3% e nënave, fëmijën e dytë e kanë lindur 32.8% e nënave dhe  fëmijën e tretë 19.3% nënave.

Sipas peshës së fëmijës së lindur në institucione shëndetësore, numri më i madh i foshnjave është me peshë 3 000 - 3 499 gr. ose 37.6%; 3 500 – 3 999 gr., ose 30.7%; 2 500-2 999 gr. ose 13.3% etj. Foshnjat e lindura gjallë me peshë më të vogël se 1000 gr. përbëjnë vetëm 0.2%.

Për fëmijët e lindur jashtë institucionit mjekësor, sipas metodologjisë së hulumtimit nuk kërkohen të dhënat për peshën e tyre. 

Sipas përgatitjes shkollore, dominojnë nënat me shkollë të mesme me 39.3%, shkollë fillore e kryer me 32.3%, me shkollë të lartë dhe fakultet marrin pjesë 19.5% etj. 

Emri me frekuencë më të madhe (më i shpeshtë) për vitin 2015 për vajza ishte Alea, ose 223 foshnje, Erina 146 foshnje etj. Ndërsa, për djem emri më i shpeshtë ishte Diar 214 foshnje, Ajan 205 foshnje etj. 

Bineq u lindën 712 foshnje, ndërsa treneq e më shumë u lindën 18 foshnje.


Për më shumë informata, lidhur me statistikat e Lindjeve në Kosovë për vitin 2015, vizitoni: http://ask.rks-gov.net/sq/agjencia-e-statistikave-te-kosoves/sociale/demografia-dhe-migracioni