Statistikat e Lindjeve, 2018

  • 14/06/2019

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Statistikat e Lindjeve në Kosovë 2018”. Të dhënat në ketë publikim janë paraqitur sipas  bazës së grumbullimit të të dhënave Administrative për vitin 2018, nga zyrat e gjendjeve civile ku janë grumbulluar gjithsej 29080 fleta statistikore për lindje DEM-1. Këto të dhëna tregojnë se  22870 janë lindje që kanë ndodhur në Kosovë prej tyre lindje të gjalla janë 22761 kurse 109 janë lindje të vdekura, kurse lindjet qe kane ndodhur jashtë Kosovës janë regjistruar 6210 lindje.                                                                                

Koeficienti i vitalitetit është 2.5 (raporti në mes të lindjeve të gjalla dhe vdekjeve të ndodhura në Kosovë). Koeficienti i maskulinitetit është 109. Koeficienti i lindjeve të vdekura(shkalla e të lindurve të vdekur) në 1000 të lindur  ishte 4.8 promil(Lindjet në Kosovë). Në institucione mjekësore kanë ndodhur 99.9% lindje, ndërsa pjesa tjetër ka ndodhur në vend tjetër.

Numri më i madh i nënave që kanë lindur fëmijë, është i grup-moshave 25-29 vjeç me 35.9%, grup-moshat 30-34 vjeç me 25.9%, grup-moshat 20-24 vjeç me 19.6% dhe grup-moshat tjera përbëjnë 18.5% të numrit të përgjithshëm të lindjeve.

Mosha mesatare e femrave që kanë lindur fëmijë në vitin 2018, është 29 vjeç.              

Fëmiun e parë e kanë lindur  37.4% e nënave, 32.0% e nënave kanë lindur fëmijën e dytë dhe  19.9% nënave fëmijën e tretë e kështu me radhë.

Sipas peshës së fëmiut të lindur, në institucione shëndetësore,  numri më i madh i foshnjave është me peshë 3000-3499gr. apo 37.4%, 3500-3999 gr. 31.5%, 2500-2999 gr. 13.2% etj. Foshnjat e lindura gjallë me peshë më të vogël se 1000 gr. përbëjnë vetëm 0.2%.

Për fëmijët e lindur jashtë institucionit mjekësor, sipas metodologjisë së hulumtimit nuk kërkohen të dhënat për peshën e tyre.

Sipas përgatitjes shkollore, dominojnë nënat me shkollë të mesme  me 40.8%, shkolla e lartë dhe fakulteti marrin pjesë me 27.8% shkolla fillore e kryer  24.2% , etj.

Emri me frekuencë më të madhe (më i shpeshtë) për vitin 2018 për vajza ishte emri, Alea 118, Jara 97 etj, ndërsa për djem ishte emri Ajan 153, Amar 144 etj.

Një nënë ka lindur katërnjak, 13 nëna lindën trinjak dhe 365 nëna kanë lindur binjak.