Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Mitur, 2017

  • 27/06/2018

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Mitur” për vitin 2017.

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Mitur” për vitin 2017.

Ky publikim ofron të dhëna statistikore për persona të mitur, të akuzuar dhe të dënuar për vepra penale në vitin 2017, sipas mënyrës së zgjidhjes së aktakuzës, paraqitësit të aktakuzës, gjinisë, nacionalitetin e kryerësit të veprës penale, llojit të dënimit dhe masave të shqiptuara për kryesit e veprave penale.

Sipas rezultateve të dala nga ky publikim, numri i personave të mitur, të akuzuar në gjykatat  themelore në Republikën e Kosovës, në vitin 2017, ishte 1 152 persona. Numri më i madh i të akuzuarve ishte në Gjykatën Themelore të Prishtinës, me gjithsej 453 persona ose 39.3%.

Nga gjithsej 1 152 persona të akuzuar, prej tyre janë dënuar 766 persona ose 66.5% e të akuzuarve.

Gjithashtu, edhe numri i të dënuarve ishte më i madh në Gjykatën Themelore të Prishtinës me gjithsej 364 persona, ose 47.5%.

Për më shumë informata lidhur me Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Mitur, 2017” vizitoni: http://ask.rks-gov.net/sq/agjencia-e-statistikave-te-kosoves/sociale/jurisprudenca