Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Mitur, 2014

  • 28/09/2015

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Mitur 2014”.

Ky publikim ofron të dhëna statistikore për personat e mitur, të akuzuar dhe të dënuar për vepra penale në vitin 2014, sipas mënyrës së zgjidhjes së aktakuzës, paraqitësit të aktakuzës, sipas gjinisë, kombësisë së kryerësit të veprës penale dhe sipas llojit të dënimit.

Sipas rezultateve të dala nga ky publikim, numri i personave të mitur, të akuzuar në gjykatat themelore, në vitin 2014, ka qenë 1 555 veta. Numri më i madh i të akuzuarve kanë qenë në Gjykatën Themelore të Prishtinës me gjithsej 428 persona.

Nga gjithsej 1 555 persona të akuzuar, 840 prej tyre janë dënuar. Krahasuar me vitin 2013, numri i personave të dënuar ka shënuar rritje për 54 persona, ose shprehur në përqindje për 6.9%.

Për më shumë informata, lidhur me publikimin“Statistikat e Jurisprudencës për Persona të Mitur 2014”, vizitoni:http://ask.rks-gov.net/sq/agjencia-e-statistikave-te-kosoves/sociale/jurisprudenca