Statistikat e Jurisprudencës për Persona Madhorë, 2019

  • 03/09/2020

Numri më i madh i të akuzuarve nga Prishtina

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Statistikat e Jurisprudencës për Persona Madhorë” për vitin 2019

Ky publikim ofron të dhëna statistikore për personat madhorë të akuzuar dhe të dënuar për vepra penale në vitin 2019. Të dhënat për personat madhorë ofrohen sipas gjinisë, nacionalitetit të  kryerësit të veprës penale, sipas mënyrës së zgjidhjes së aktakuzës, paraqitësit të aktakuzës, llojit të dënimit, të shqiptuar për kryerësit e veprave penale.

Sipas rezultateve të dala nga ky publikim, në gjykatat themelore të Republikës së Kosovës në vitin 2019 ishin të akuzuar 29 405 persona madhorë. Numri më i madh i të akuzuarve ishte në Gjykatën Themelore të Prishtinës me gjithsej 5 954 persona, ose 20.2% e numrit të përgjithshëm.

Nga gjithsej 29 405 persona të akuzuar, janë dënuar 17 315 prej tyre, ose 58.9% e të akuzuarve. Numri më i madh i të dënuarve ishte, po ashtu, në Gjykatën Themelore të Prishtinës, me gjithsej 2 757 persona, ose 15.9% e numrit të përgjithshëm.

Ky publikim ofron të dhëna statistikore për personat madhorë të akuzuar dhe të dënuar për vepra penale në vitin 2019. Të dhënat për personat madhorë ofrohen sipas gjinisë, nacionalitetit të  kryerësit të veprës penale, sipas mënyrës së zgjidhjes së aktakuzës, paraqitësit të aktakuzës, llojit të dënimit, të shqiptuar për kryerësit e veprave penale.

Sipas rezultateve të dala nga ky publikim, në gjykatat themelore të Republikës së Kosovës në vitin 2019 ishin të akuzuar 29 405 persona madhorë. Numri më i madh i të akuzuarve ishte në Gjykatën Themelore të Prishtinës me gjithsej 5 954 persona, ose 20.2% e numrit të përgjithshëm.

Nga gjithsej 29 405 persona të akuzuar, janë dënuar 17 315 prej tyre, ose 58.9% e të akuzuarve. Numri më i madh i të dënuarve ishte, po ashtu, në Gjykatën Themelore të Prishtinës, me gjithsej 2 757 persona, ose 15.9% e numrit të përgjithshëm.