Statistikat e Hotelerisë, TM1 2016

  • 15/06/2016

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar Statistikat e Hotelerisë në Kosovë për tremujorin e parë (TM1) 2016.

Pjesë e kësaj anketa janë 103 hotele, që ushtrojnë veprimtari hoteliere në territorin e Kosovës. Pjesa më e madhe e tyre gjenden në rajonin e Prishtinës, Ferizajt, Pejës, etj. Sipas anketës, kapaciteti i shfrytëzuar në nivel vendi është 14.58%.

Në TM1 2016, numri i vizitorëve është 32 641, prej tyre 45.80% janë vizitorë vendorë dhe 54.20% janë vizitorë të jashtëm. Kurse, numri i bujtjeve në TM1 2016 është 46 496, ku 41.99% e këtyre bujtjeve janë nga vendorët dhe 58.01% janë nga të huajt.

Numrin më të madh të vizitorëve dhe netëqëndrimet e tyre e ka rajoni i Prishtinës me 20 730 vizitorë dhe 32 871 netëqëndrime.

Numri më i madh i vizitorëve të huaj përqendrohet në rajonin e Prishtinës, Pejës etj. Sa u përket vizitorëve të huaj, numri më i madh është nga Shqipëria, Turqia, Gjermania etj.


Për më shumë informata lidhur me Statistikat e Hotelerisë, vizitoni: http://ask.rks-gov.net/sq/agjencia-e-statistikave-te-kosoves/ekonomi/hotelet-dhe-turizmi