Statistikat e Hotelerisë, Shkurt 2023

  • 30/03/2023

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar Statistikat e Hotelerisë në Kosovë për periudhën Shkurt 2023

Në Shkurt 2023 (M2 2023) pjesë e anketës ishin 184 hotele, që ushtrojnë veprimtari hoteliere në territorin e  Kosovës.

Në Shkurt 2023 numri i vizitorëve (vendor dhe të huaj) është 37,376  prej tyre 47.23%  janë vendor dhe 52.77%  janë të jashtëm, ndërsa numri i net-qëndrimeve është 81.349 prej tyre 56.35%  nga vendorët dhe 43.65%  nga të huajt.

Numrin më të madh të vizitorëve e ka regjioni i Prishtinës me 12,427 vizitor, ndërsa numrin më të madh të  net-qëndrimi e ka regjioni i Pejës me 38,333  net-qëndrimi.

Numri më i madh i vizitorëve të huaj përqendrohet në Prishtinë, Prizren, Ferizaj  e kështu me radhë. Sa u përket vizitorëve të huaj numri më i madh është nga Shqipëri, Zvicra, Gjermania etj.