Statistikat e Hotelerisë, Janar 2023

  • 28/02/2023

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar Statistikat e Hotelerisë në Kosovë për periudhën Janar 2023.

Në Janar 2023 (M1 2023) pjesë e anketës ishin 209 hotele, që ushtrojnë veprimtari hoteliere në territorin e  Kosovës.

Në Janar 2023 numri i vizitorëve (vendor dhe të huaj) është  38,465  prej tyre 40.87%  janë vendor dhe 59.13%  janë të jashtëm, ndërsa numri i net-qëndrimeve është 67,138  prej tyre 44.79%  nga vendorët dhe 55.21%  nga të huajt.

Numrin më të madh të vizitorëve e ka regjioni i Prishtinës me 13,870 vizitor, ndërsa numrin më të madh të  net-qëndrimi e ka regjioni i Pejës me 23,520  net-qëndrimi.

Numri më i madh i vizitorëve të huaj përqendrohet në Prishtinë, Prizren, Ferizaj e kështu me radhë. Sa u përket vizitorëve të huaj numri më i madh është nga Shqipëri, Zvicra, Gjermania etj.