Statistikat Afatshkurtra të Industrisë, TM3 2018

  • 18/12/2018

Në TM3 2018 kishte rritje te industria përpunuese me 8.75% krahasuar me TM2 2018

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar rezultatet e Anketës së Statistikave Afatshkurtra të Industrisë, duke paraqitur indeksin e vëllimit industrial për periudhën TM3 2018

Kjo anketë paraqet ecurinë në industri: B - Nxjerrëse, C - Përpunuese, D - Furnizimi me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar dhe E - Furnizimi me ujë, veprimtaritë e menaxhimit dhe trajtimit të mbeturinave, në periudha tremujore, nëpërmjet të cilave kuptohet zhvillimi i ciklit në  industri.

Në tremujorin e tretë (TM3) të vitit 2018, krahasuar me tremujorin e dytë (TM2) 2018, ka pasur rritje te: sektori i industrisë përpunuese (C) për 8.75% dhe sektori industrisë nxjerrëse (B) 0.71%.

Ndërsa, rënie kishte te sektori i furnizimit me ujë, veprimtaritë e menaxhimit dhe trajtimit të mbeturinave (E) për (-11.24%) dhe sektori i furnizimit me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar  (D) për (-5.48%).

Ndërkaq, krahasuar TM3 2018 me tremujorin e njëjtë të vitit paraprak (TM3 2017) ka pasur rënie në: sektorin e furnizimit me ujë, veprimtaritë e menaxhimit dhe trajtimit të mbeturinave (E) për (-9.75%); sektorin e furnizimit me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar (D) për (-4.30%); sektorin e industrisë nxjerrëse (B) për (-3.46%) dhe sektorin e industrisë përpunuese (C) me (-1.17%).