Statistikat Afatshkurtra të Industrisë, Dhjetor 2022

  • 10/03/2023

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon Statistikat Afatshkurtra të Industrisë, duke paraqitur Indeksin e Vëllimit Industrial për muajin dhjetor 2022 (2020=100)

Ky publikim, me të dhënat që ofron, synon ta paraqesë ecurinë në industri: B - Nxjerrëse, C - Përpunuese, D - Furnizim me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar, dhe E - Furnizim me ujë, veprimtari të menaxhimit dhe trajtimit të mbeturinave, në periudha mujore, nëpërmjet të cilave kuptohet zhvillimi i ciklit në industri.

Në muajin dhjetor të vitit 2022, indeksi i qarkullimit në sektorët e industrisë, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit paraprak (Dhjetor 2021) ishte: Furnizimi me ujë, veprimtaritë e menaxhimit dhe trajtimit të mbeturinave (1.10%); Industria nxjerrëse (minierat dhe guroret) (0.41%);  Industria përpunuese (0.18%;) ndërsa ulje kishte në sektorin e furnizimit me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar (-0.23%).                  

Ndërkaq, indeksi i numrit të punësuarve në sektorët e industrisë, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit paraprak (Dhjetor 2021) ishte: Furnizimi me ujë, veprimtaritë e menaxhimit dhe trajtimit të mbeturinave (0.00%); Furnizimi me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar (-0.03%); Industria përpunuese (-0.04%); Industria nxjerrëse (minierat dhe guroret) (-0.06%).