Statistikat Afatshkurtëra të Industrisë, Mars 2022

  • 10/06/2022

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar Statistikat Afatshkurtra të Industrisë, duke paraqitur indeksin e vëllimit industrial për muajin Mars 2022 (2020=100).

Ky publikim, me të dhënat që ofron, synon ta paraqesë ecurinë në industri: B - Nxjerrëse, C - Përpunuese, D - Furnizim me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar, dhe E - Furnizim me ujë, veprimtari të menaxhimit dhe trajtimit të mbeturinave, në periudha tremujore, nëpërmjet të cilave kuptohet zhvillimi i ciklit në industri.

Në muajin Mars të vitit 2022 Indeksi i qarkullimit në sektorët e Industrisë krahasuar me muajin e njejtë të vitit paraprak (Mars 2021) ishte : Industria nxjerrëse (Minierat dhe guroret) 0,32%; Industria përpunuese  0,53%; Furnizimi me rrymë, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar  0,64%  dhe Furnizimi me ujë, veprimtaritë e menaxhimit dhe trajtimit të mbeturinave 0,06%.