Rezultatet e Anketës së Përdorimit të Teknologjisë Informative dhe Komunikimit, 2019

  • 16/12/2019

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar Rezultatet e Anketës së përdorimit të Teknologjisë Informative dhe Komunikimit (TIK) për vitin 2019.

Ky publikim ofron të dhëna për shfrytëzimin e teknologjisë  informative dhe komunikimit në tërë teritorin e Republikës së Kosovës nga ekonomitë familjare dhe individët e kategorisë 16-74 vjeç.

Nga rezultatet e dala nga ky publikim, rezulton se në vitin 2019 ekonomitë familjare në Kosovë kanë pasur qasje në internet nga shtëpitë, nga çfarëdo pajisje prej 93.2%, ndërsa 6.1% e ekonomive familjare  janë deklaruar se nuk  kanë pasur qasje në internet nga asnjë lloj pajisje. Qasja në internet kryesisht ka qenë nga telefoni celular, pasuar nga llaptop/kompjuter portativ, kompjuter desktop, tablet etj.

Ndërkaq përdorimi i internetit për qëllime private për shfrytëzimin e shërbimeve publike online për të procesuar kërkesat/shërbimet nuk janë vërejtur ndryshime në përqindje krahasuar me vitin 2019.