Rezultatet e Anketës së Mbeturinave Komunale (AMK), 2015

  • 30/11/2016

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar rezultatet e Anketës së Mbeturinave Komunale (AMK) për vitin 2015. 

Rezultatet e AMK-së 2015 tregojnë se sasia e mbeturinave komunale, të grumbulluara në Kosovë për vitin 2015,  ka qenë 319 034 tonë.
 
Të dhënat e vitit 2015 tregojnë se mesatarja e mbeturinave komunale të grumbulluara ka qenë 177 kg për banor në vit. Përsa u përket rajoneve të Kosovës, vërehet dallim i theksuara ndërmjet rajonit të Prishtinës dhe rajoneve të tjera, si p.sh.: në rajonet e tjera në Kosovë, sasia e mbeturinave komunale të grumbulluara ka qenë 163 kg për banor në vit, ndërsa në rajonin e Prishtinës ka qenë 214 kg për banor në vit.

Në Prishtinë dhe rajonin e saj, grumbullimi i mbeturinave komunale ka qenë  0.59 kg në ditë për banor. 

Në rajonet e tjera të Kosovës, sasia e mbeturinave komunale të gjeneruara për banor në ditë ka qenë 0.45 kg.

Ndërkaq, në tërë Kosovën, mesatarja e mbeturinave të grumbulluara për banor në ditë, ka qenë 0.48 kg.


Për më shumë informata lidhur me Anketën e Mbeturinave Komunale (AMK) 2015, vizitoni: http://ask.rks-gov.net/sq/agjencia-e-statistikave-te-kosoves/bujqesi/mbeturinat